K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

 

DO POLICJANTÓW I ŻOŁNIERZY

Co uczyniłeś i czynisz aby Polacy mogli żyć godnie,

a Polska nie zginęła ? !

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP włącznie, oddaje Naród i Państwo Polskie w pacht brukselskiej unii, która jest podstępną, globalną mutacją sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów z niedalekiej przeszłości, zakazanych przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. SLD-UP-PSL, swoim działaniem i współpracą z siłami im podobnymi, tak w Polsce, jak w Europie i na świecie dowiodły, że są tymi partiami i organizacjami, które piętnuje i których istnienia zakazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, bezczelnie złamała i nadal łamie przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z tego względu pozbawiła się jakiegokolwiek prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Polsce podobnie jak i poprzednie siły polityczne.

Każdy Żołnierz i Policjant Polski jest zobowiązany prawem i przysięgą do obrony Konstytucji RP i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnie występujących w RP okolicznościach, władze wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, bezczeszczą i łamią Konstytucję RP, a więc i porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi aktami bezprawia, władze te wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, pozbawiły się wszelkiej władzy nad Wojskiem Polskim i Policją Polską. W tych okolicznościach, każdy Żołnierz Polski i każdy Policjant Polski, ma prawo i obowiązek pojmania tych władz i postawienia ich przed Trybunałem Narodu Polskiego, ponieważ te właśnie władze, dokonują w Rzeczypospolitej Polskiej zamachu stanu przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi RP. Żołnierze i Policjanci Polscy ! broniąc tej przestępczej władzy bronilibyście bezprawia i zbrodni - bralibyście na siebie brzemię bezprawia i zbrodni !

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, nie licząc się z wolą Narodu Polskiego, który jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, posługując się podstępami, przemocą i brakiem przedstawicieli Narodu i Państwa Polskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, bezczelnie łamiąc konstytucyjne prawo Narodu Polskiego do sprawowania władzy bezpośrednio, narzuciła Narodowi i Państwu Polskiemu warunki nabywania przez cudzoziemców (czytaj Niemców) ziemi i dóbr narodowych w Polsce, warunki, które w obecnym położeniu, grożą unicestwieniem Narodu i Państwa Polskiego.

W obecnej Polsce żyje około 35 000 000 ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych przez zbrodnicze reżymy: nazistowskie, faszystowskie, komunistyczne i inne. Dlatego niemożliwością jest sprawowanie w Rzeczypospolitej Polskiej jakiejkolwiek władzy w sposób prawy, uczciwy i moralny, bez uwzględniania z całą powagą tego, że od ponad już 62 lat (1939 2002), tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), popełniane są ciągle i na nowo zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, oraz zbrodnie wtórnej wiktymizacji (ponownego czynienia ofiar ofiarami). Samo tylko nie uwzględnianie tych ponad już 62 lat zbrodni na Polakach i Narodzie Polskim, stawia tak poszczególnych Polaków, jak i cały słowiański Naród Polski w położeniu głębokiej, nieograniczonej czymkolwiek, wielopłaszczyznowej, przestępczej dyskryminacji, równoznacznej: a.) ze współudziałem w tych zbrodniach, b.) ze współodpowiedzialnością za te zbrodnie jest równoznaczne z dalszym popełnianiem tych zbrodni, tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim.

Naród Polski po raz kolejny, wyraża ostry sprzeciw przeciwko sprzedawaniu polskiej ziemi, oraz dóbr narodowych przez zdradziecką, warszawską sitwę SLD-UP-PSL i wzywa do postawienia tych sprzedawczyków przed Trybunałem Narodu Polskiego. Naród Polski wzywa Wojsko Polskie i Policję Polską do zwarcia szeregów przeciwko znajdującym się u władzy w Rzeczypospolitej Polskiej anty-polskim siłom, które wykorzystując urzędy Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatki Polaków i Obywateli Polskich, obalają konstytucyjny ustrój RP i dążą do unicestwienia Narodu i Państwa Polskiego. Niezbitych dowodów tego stanu rzeczy jest aż nadto na łamach prasy, oraz na kartach Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozsyłamy WICI do wszystkich Polaków w Polsce i na świecie i wzywamy do bezpardonowej obrony polskiej ziemi, oraz majątku narodowego, za które miliony polskich ojców, matek i dzieci, na przestrzeni stuleci, przelały ocean krwi. Wzywamy wszystkich Polaków, niezależnie od tego czy posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie, do skutecznej obrony niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i wolności wszystkich jej obywateli, wzywamy do bezpardonowej walki przeciwko totalitaryzmowi warszawskiej sitwy SLD-UP-PSL, działającej w zbrodniczej zmowie z podstępnymi, globalnymi mutantami sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów. Polacy ! Bądźcie gotowi do zwycięskiej walki o niepodległą Polskę, państwo niepodległego Narodu Polskiego. Wzywamy Was do skutecznej obrony, w oparciu o wymogi przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, bezczelnie i przestępczo łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzając ustawy sprzeczne z tą Konstytucją, aby sprawiać złudzenie istnienia podstaw prawnych dla swoich agenturalnych działań, wrogich Narodowi i Państwu Polskiemu. Takie ustawy z mocy prawa, z urzędu, pozbawione są mocy prawnej, ponieważ niezgodne są z hierarchią prawa ponieważ skierowane są przeciwko istocie Najwyższego Prawa, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja RP. Zgodnie z hierarchią prawa, ustawy muszą służyć wykonaniu przepisów Najwyższego Prawa tylko i wyłącznie !

Ci, którzy chcą być poddanymi brukselskiej unii, nie zasługują na miano Polaków i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie są polskimi patriotami ich miejsce jest w brukselskiej europie - w Polsce, miejsce tych zdrajców, szpicli i agentów, znajduje się wyłącznie na ławie oskarżonych Trybunału Narodu Polskiego.

Oto konstytucyjne podstawy prawne do sądzenia, warszawskiej sitwy,

która dokonuje w przewrotu ustroju konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 2 (Sprawiedliwość społeczna), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 5 (Naczelne zadania Rzeczypospolitej Polskiej), Art. 7 (Władza podstawy prawne i granice), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 13 (Zakazane partie polityczne), Art. 18 (Małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), Art. 19 (Weterani Wojny), Art. 20 (Podstawa ustroju gospodarczego), Art. 21 (Własność i prawo dziedziczenia), Art. 23 (Podstawa ustroju rolnego), Art. 24 (Ochrona wykonywania pracy), Art. 26 (Siły Zbrojne), Art. 30 (Źródło wolności i praw człowieka), Art. 32 (Równość wobec prawa), Art. 34 (Obywatelstwo), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 46 (Przepadek mienia), Art. 64 (Prawo do własności, prawa majątkowe i prawo dziedziczenia), Art. 65 (Zatrudnienie) ust. 4 (Minimalne wynagrodzenie) i ust. 5 (Polityka zatrudnienia), Art. 66 (Warunki wykonywania pracy), Art. 67 (Prawo do zabezpieczenia społecznego), Art. 68 (Prawo do ochrony zdrowia), Art. 69 (Osoby niepełnosprawne), Art. 70 (Prawo do nauki), Art. 71 (Polityka rodzinna), Art. 72 (Ochrona dziecka), Art. 74 (Ochrona środowiska przyrodniczego), Art. 75 (Polityka mieszkaniowa), Art. 76 (Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców), Art. 77 (Prawo do odszkodowania), Art. 78 (Prawo do zaskarżania orzeczeń), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 86 (Obowiązek dbania o środowisko przyrodnicze), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 150 (Zakaz działalności sprzecznej), Art. 151 (Przysięga członków rządu), Art. 216 (Środki finansowe na cele społeczne), Art. 218 (Skarb Rzeczypospolitej Polskiej) i Art. 219 (Budżet Rzeczypospolitej Polskiej).

Oto konstytucyjne podstawy prawne zobowiązujące do

obrony Narodu i Państwa Polskiego do obrony konstytucyjnego ustroju RP:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 30 (Źródło wolności, praw człowieka i obywatela), Art. 37 (Podległość Konstytucji), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 57 (Wolność zgromadzeń), Art. 58 (Wolność zrzeszania się), Art. 61 (Informacje o działalności władz), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 156 (Odpowiedzialność członków Rady Ministrów), Art. 157 (Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów), Art. 158 (Rada Ministrów wotum nieufności) i Art. 198 (Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu).

Inne:

Konstytucja RP: Art. 87 (Źródła prawa), Art. 92 (Rozporządzenia), Art. 118 (Inicjatywa ustawodawcza) ust. 2 (Inicjatywa ustawodawcza - obywatele).

K O D E K S K A R N Y RP: art. 118 (Eksterminacja): prgr. 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej (Polaków) ... , dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. prgr. 2. Kto w celu określonym w prgr. 1., stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

UCHWAŁA SEJMU RP z dnia 07.06.1990 roku: Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy (ONZ 85), ujęta w Polskiej Karcie Praw Ofiary (Ministerstwo Sprawiedliwości RP, październik 1999) stwierdza, że: Ofiarami są osoby, które pojedynczo lub zbiorowo poniosły: (1.) uszczerbek na zdrowiu: a,) fizycznym, lub b.) psychicznym, (2.) doznały: a.) zaburzeń emocjonalnych, b.) strat materialnych, lub 3.) istotnego naruszenia swoich podstawowych praw, w wyniku: A.) działania władz, lub B.) zaniechania działania przez władze. a więc ofiarami są: (1.) osoby fizyczne, których dobro prawem chronione, zostało: a.) bezpośrednio naruszone, lub b.) zagrożone przez przestępstwo, a także (2.) najbliżsi tych osób.

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

 

mgr Stanisław Bastowski mgr praw Mieczysław Janosz

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

 

D O W S Z Y S T K I C H P O L A K Ó W

Co uczyniłeś i czynisz aby Polacy mogli żyć godnie,

a Polska nie zginęła ? !

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP włącznie, oddaje Naród i Państwo Polskie w pacht brukselskiej unii, która jest podstępną, globalną mutacją sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów z niedalekiej przeszłości, zakazanych przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. SLD-UP-PSL, swoim działaniem i współpracą z siłami im podobnymi, tak w Polsce, jak w Europie i na świecie dowiodły, że są tymi partiami i organizacjami, które piętnuje i których istnienia zakazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, bezczelnie złamała i nadal łamie przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z tego względu pozbawiła się jakiegokolwiek prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Polsce podobnie jak i poprzednie siły polityczne.

Każdy Polak i Obywatel Polski jest zobowiązany prawem, a często i przysięgą, do obrony Konstytucji RP i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnie występujących w RP okolicznościach, władze wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, bezczeszczą i łamią Konstytucję RP, a więc i porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi aktami bezprawia, władze te wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, pozbawiły się wszelkiej władzy nad Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. W tych okolicznościach, każdy Polak i Obywatel Polski, ma prawo i obowiązek pojmania tych władz i postawienia ich przed Trybunałem Narodu Polskiego, ponieważ te właśnie władze, dokonują w Rzeczypospolitej Polskiej zamachu stanu przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi RP. Polacy i Obywatele Polscy ! broniąc tej przestępczej władzy bronilibyście bezprawia i zbrodni - bralibyście na siebie brzemię bezprawia i zbrodni !

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, nie licząc się z wolą Narodu Polskiego, który jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, posługując się podstępami, przemocą i brakiem przedstawicieli Narodu i Państwa Polskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, bezczelnie łamiąc konstytucyjne prawo Narodu Polskiego do sprawowania władzy bezpośrednio, narzuciła Narodowi i Państwu Polskiemu warunki nabywania przez cudzoziemców (czytaj Niemców) ziemi i dóbr narodowych w Polsce, warunki, które w obecnym położeniu, grożą unicestwieniem Narodu i Państwa Polskiego.

W obecnej Polsce żyje około 35 000 000 ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych przez zbrodnicze reżymy: nazistowskie, faszystowskie, komunistyczne i inne. Dlatego niemożliwością jest sprawowanie w Rzeczypospolitej Polskiej jakiejkolwiek władzy w sposób prawy, uczciwy i moralny, bez uwzględniania z całą powagą tego, że od ponad już 62 lat (1939 2002), tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), popełniane są ciągle i na nowo zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, oraz zbrodnie wtórnej wiktymizacji (ponownego czynienia ofiar ofiarami). Samo tylko nie uwzględnianie tych ponad już 62 lat zbrodni na Polakach i Narodzie Polskim, stawia tak poszczególnych Polaków, jak i cały słowiański Naród Polski w położeniu głębokiej, nieograniczonej czymkolwiek, wielopłaszczyznowej, przestępczej dyskryminacji, równoznacznej: a.) ze współudziałem w tych zbrodniach, b.) ze współodpowiedzialnością za te zbrodnie jest równoznaczne z dalszym popełnianiem tych zbrodni, tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim.

Naród Polski po raz kolejny, wyraża ostry sprzeciw przeciwko sprzedawaniu polskiej ziemi, oraz dóbr narodowych przez zdradziecką, warszawską sitwę SLD-UP-PSL i wzywa do postawienia tych sprzedawczyków przed Trybunałem Narodu Polskiego. Naród Polski wzywa Wojsko Polskie i Policję Polską do zwarcia szeregów przeciwko znajdującym się u władzy w Rzeczypospolitej Polskiej anty-polskim siłom, które wykorzystując urzędy Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatki Polaków i Obywateli Polskich, obalają konstytucyjny ustrój RP i dążą do unicestwienia Narodu i Państwa Polskiego. Niezbitych dowodów tego stanu rzeczy jest aż nadto na łamach prasy, oraz na kartach Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozsyłamy WICI do wszystkich Polaków w Polsce i na świecie i wzywamy do bezpardonowej obrony polskiej ziemi, oraz majątku narodowego, za które miliony polskich ojców, matek i dzieci, na przestrzeni stuleci, przelały ocean krwi. Wzywamy wszystkich Polaków, niezależnie od tego czy posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie, do skutecznej obrony niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i wolności wszystkich jej obywateli, wzywamy do bezpardonowej walki przeciwko totalitaryzmowi warszawskiej sitwy SLD-UP-PSL, działającej w zbrodniczej zmowie z podstępnymi, globalnymi mutantami sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów. Polacy ! Bądźcie gotowi do zwycięskiej walki o niepodległą Polskę, państwo niepodległego Narodu Polskiego. Wzywamy Was do skutecznej obrony, w oparciu o wymogi przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, bezczelnie i przestępczo łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzając ustawy sprzeczne z tą Konstytucją, aby sprawiać złudzenie istnienia podstaw prawnych dla swoich agenturalnych działań, wrogich Narodowi i Państwu Polskiemu. Takie ustawy z mocy prawa, z urzędu, pozbawione są mocy prawnej, ponieważ niezgodne są z hierarchią prawa ponieważ skierowane są przeciwko istocie Najwyższego Prawa, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja RP. Zgodnie z hierarchią prawa, ustawy muszą służyć wykonaniu przepisów Najwyższego Prawa tylko i wyłącznie !

Ci, którzy chcą być poddanymi brukselskiej unii, nie zasługują na miano Polaków i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie są polskimi patriotami ich miejsce jest w brukselskiej europie - w Polsce, miejsce tych zdrajców, szpicli i agentów, znajduje się wyłącznie na ławie oskarżonych Trybunału Narodu Polskiego.

Oto konstytucyjne podstawy prawne do sądzenia, warszawskiej sitwy,

która dokonuje w przewrotu ustroju konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 2 (Sprawiedliwość społeczna), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 5 (Naczelne zadania Rzeczypospolitej Polskiej), Art. 7 (Władza podstawy prawne i granice), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 13 (Zakazane partie polityczne), Art. 18 (Małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), Art. 19 (Weterani Wojny), Art. 20 (Podstawa ustroju gospodarczego), Art. 21 (Własność i prawo dziedziczenia), Art. 23 (Podstawa ustroju rolnego), Art. 24 (Ochrona wykonywania pracy), Art. 26 (Siły Zbrojne), Art. 30 (Źródło wolności i praw człowieka), Art. 32 (Równość wobec prawa), Art. 34 (Obywatelstwo), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 46 (Przepadek mienia), Art. 64 (Prawo do własności, prawa majątkowe i prawo dziedziczenia), Art. 65 (Zatrudnienie) ust. 4 (Minimalne wynagrodzenie) i ust. 5 (Polityka zatrudnienia), Art. 66 (Warunki wykonywania pracy), Art. 67 (Prawo do zabezpieczenia społecznego), Art. 68 (Prawo do ochrony zdrowia), Art. 69 (Osoby niepełnosprawne), Art. 70 (Prawo do nauki), Art. 71 (Polityka rodzinna), Art. 72 (Ochrona dziecka), Art. 74 (Ochrona środowiska przyrodniczego), Art. 75 (Polityka mieszkaniowa), Art. 76 (Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców), Art. 77 (Prawo do odszkodowania), Art. 78 (Prawo do zaskarżania orzeczeń), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 86 (Obowiązek dbania o środowisko przyrodnicze), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 150 (Zakaz działalności sprzecznej), Art. 151 (Przysięga członków rządu), Art. 216 (Środki finansowe na cele społeczne), Art. 218 (Skarb Rzeczypospolitej Polskiej) i Art. 219 (Budżet Rzeczypospolitej Polskiej).

Oto konstytucyjne podstawy prawne zobowiązujące do

obrony Narodu i Państwa Polskiego do obrony konstytucyjnego ustroju RP:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 30 (Źródło wolności, praw człowieka i obywatela), Art. 37 (Podległość Konstytucji), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 57 (Wolność zgromadzeń), Art. 58 (Wolność zrzeszania się), Art. 61 (Informacje o działalności władz), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 156 (Odpowiedzialność członków Rady Ministrów), Art. 157 (Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów), Art. 158 (Rada Ministrów wotum nieufności) i Art. 198 (Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu).

Inne:

Konstytucja RP: Art. 87 (Źródła prawa), Art. 92 (Rozporządzenia), Art. 118 (Inicjatywa ustawodawcza) ust. 2 (Inicjatywa ustawodawcza - obywatele).

K O D E K S K A R N Y RP: art. 118 (Eksterminacja): prgr. 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej (Polaków) ... , dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. prgr. 2. Kto w celu określonym w prgr. 1., stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

UCHWAŁA SEJMU RP z dnia 07.06.1990 roku: Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy (ONZ 85), ujęta w Polskiej Karcie Praw Ofiary (Ministerstwo Sprawiedliwości RP, październik 1999) stwierdza, że: Ofiarami są osoby, które pojedynczo lub zbiorowo poniosły: (1.) uszczerbek na zdrowiu: a,) fizycznym, lub b.) psychicznym, (2.) doznały: a.) zaburzeń emocjonalnych, b.) strat materialnych, lub 3.) istotnego naruszenia swoich podstawowych praw, w wyniku: A.) działania władz, lub B.) zaniechania działania przez władze. a więc ofiarami są: (1.) osoby fizyczne, których dobro prawem chronione, zostało: a.) bezpośrednio naruszone, lub b.) zagrożone przez przestępstwo, a także (2.) najbliżsi tych osób.

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

 

mgr Stanisław Bastowski mgr praw Mieczysław Janosz

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

 

DO SEJMU I SENATU RP

Co uczyniłeś i czynisz aby Polacy mogli żyć godnie,

a Polska nie zginęła ? !

Posłowie i Senatorowie ! Treść zawartych w Konstytucji RP ślubowań jest do tego stopnia wadliwa prawnie, że nie upoważnia kogokolwiek z Was do sprawowania mandatu. Taka sama okoliczność dotyczy osoby zajmującej urząd Prezydenta RP. Tak poprzednia, jak i obecna Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu RP, których użyto do przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu RP, oprócz tego że są aktami niezgodnymi z Konstytucją RP i zawierającymi wiele dyskwalifikujących prawnie ułomności, zostały uchwalone przez Posłów i Senatorów, którzy składali takie same jak Wy, nie upoważniające do sprawowania mandatu ślubowania. Z tych względów, w Rzeczypospolitej Polskiej nie było i nie ma legalnego Sejmu i Senatu. W wyniku tych okoliczności, legalne i wiążące mogą być tylko te działania i czynności Sejmu i Senatu RP (oraz Zgromadzenia Narodowego RP), które ostoją się ogniowej próbie następującej zasady naczelnej wszystkie inne, nie posiadają prawnej mocy wiążącej:

W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziejowych Narodu i Państwa Polskiego, w przypadkach występowania na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności w okresie czasu od 01.09.1939 roku do chwili obecnej (2002 r.) : a.) władz nielegalnych i / lub b.) władz postępujących nielegalnie i / lub c.) władz narzuconych przemocą i / lub d.) władz zbrodniczych i / lub e.) władz okupacyjnych, jakiekolwiek przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), jakiekolwiek działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz jakiekolwiek skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), nie mają jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy, były i / lub są niekorzystne i / lub krzywdzące, dla podlegających władzom określonym w a.) e.) : 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich i 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego i zawierającej się w pojęciu Narodu i Państwa Polskiego.

Jednocześnie, na podstawie niepodważalnej zasady, że: nawet złoczyńcy nie należy zabraniać czynić dobra, przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), mogą być uznane za prawnie wiążące, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy były lub są korzystne i / lub nie były i nie są krzywdzące dla: 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich, 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego i zawierzającej się w pojęciu Narodu i Państwa Polskiego.

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP włącznie, oddaje Naród i Państwo Polskie w pacht brukselskiej unii, która jest podstępną, globalną mutacją sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów z niedalekiej przeszłości, zakazanych przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. SLD-UP-PSL, swoim działaniem i współpracą z siłami im podobnymi, tak w Polsce, jak w Europie i na świecie dowiodły, że są tymi partiami i organizacjami, które piętnuje i których istnienia zakazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawska sitwa

1

SLD-UP-PSL, bezczelnie złamała i nadal łamie przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z tego względu pozbawiła się jakiegokolwiek prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy w Polsce podobnie jak i poprzednie siły polityczne.

Każda osoba, która uzyskała mandat Posła lub Senatora, jest zobowiązana prawem i przysięgą do obrony Konstytucji RP i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnie występujących w RP okolicznościach, władze wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, bezczeszczą i łamią Konstytucję RP, a więc i porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi aktami bezprawia, władze te wraz z osobą zajmującą urząd Prezydenta RP, pozbawiły się prawa do sprawowania jakiejkolwiek władzy. W tych okolicznościach, na każdej osobie, która uzyskała mandat Posła lub Senatora, spoczywa wszelkie prawo i najwyższy obowiązek pojmania tych władz i postawienia ich przed Trybunałem Narodu Polskiego, ponieważ te właśnie władze, dokonują w Rzeczypospolitej Polskiej zamachu stanu przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi RP. Osoby, które uzyskały mandat Posła lub Senatora a zachowują bezczynność, popierają lub bronią tej przestępczej władzy, bronią bezprawia i zbrodni - biorą na siebie brzemię bezprawia i zbrodni !

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, nie licząc się z wolą Narodu Polskiego, który jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, posługując się podstępami, przemocą i brakiem przedstawicieli Narodu i Państwa Polskiego w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, bezczelnie łamiąc konstytucyjne prawo Narodu Polskiego do sprawowania władzy bezpośrednio, narzuciła Narodowi i Państwu Polskiemu warunki nabywania przez cudzoziemców (czytaj Niemców) ziemi i dóbr narodowych w Polsce, warunki, które w obecnym położeniu, grożą unicestwieniem Narodu i Państwa Polskiego.

W obecnej Polsce żyje około 35 000 000 ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych przez zbrodnicze reżymy: nazistowskie, faszystowskie, komunistyczne i inne. Dlatego niemożliwością jest sprawowanie w Rzeczypospolitej Polskiej jakiejkolwiek władzy w sposób prawy, uczciwy i moralny, bez uwzględniania z całą powagą i odpowiedzialnością tego, że od ponad już 62 lat (1939 2002), tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), popełniane są ciągle i na nowo zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, oraz zbrodnie wtórnej wiktymizacji (ponownego czynienia ofiar ofiarami). Samo tylko nie uwzględnianie tych ponad już 62 lat zbrodni na Polakach i Narodzie Polskim, stawia tak poszczególnych Polaków, jak i cały słowiański Naród Polski w położeniu głębokiej, nieograniczonej czymkolwiek, wielopłaszczyznowej, przestępczej dyskryminacji, równoznacznej: a.) ze współudziałem w tych zbrodniach, b.) ze współodpowiedzialnością za te zbrodnie jest równoznaczne z dalszym popełnianiem tych zbrodni, tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim.

Naród Polski po raz kolejny, wyraża ostry sprzeciw przeciwko sprzedawaniu polskiej ziemi, oraz dóbr narodowych przez zdradziecką, warszawską sitwę SLD-UP-PSL i wzywa do postawienia tych sprzedawczyków przed Trybunałem Narodu Polskiego. Naród Polski wzywa Polaków, którzy uzyskali mandat Posła lub Senatora, do skutecznego przeciwstawienia się znajdującym się u władzy w Rzeczypospolitej Polskiej anty-polskim siłom, które wykorzystując urzędy Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatki Polaków i Obywateli Polskich, obalają konstytucyjny ustrój RP i dążą do unicestwienia Narodu i Państwa Polskiego. Niezbitych dowodów tego stanu rzeczy jest aż nadto na łamach prasy, oraz na kartach Roczników Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozsyłamy WICI do wszystkich Polaków w Polsce i na świecie i wzywamy do bezpardonowej obrony polskiej ziemi, oraz majątku narodowego, za które miliony polskich ojców, matek i dzieci, na przestrzeni stuleci, przelały ocean krwi. Wzywamy wszystkich Polaków, niezależnie od tego czy posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie, do skutecznej obrony niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i wolności wszystkich jej obywateli, wzywamy do bezpardonowej walki przeciwko totalitaryzmowi warszawskiej sitwy SLD-UP-PSL, działającej w zbrodniczej zmowie z podstępnymi, globalnymi mutantami sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów. Polacy ! Bądźcie gotowi do zwycięskiej walki o niepodległą Polskę, państwo niepodległego Narodu Polskiego. Wzywamy Was do skutecznej obrony, w oparciu o wymogi przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawska sitwa SLD-UP-PSL, bezczelnie i przestępczo łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadza ustawy sprzeczne z tą Konstytucją, aby sprawiać złudzenie istnienia podstaw prawnych dla swoich agenturalnych działań, wrogich Narodowi i Państwu Polskiemu. Takie ustawy z

2

mocy prawa, z urzędu, pozbawione są mocy prawnej, ponieważ niezgodne są z hierarchią prawa ponieważ skierowane są przeciwko istocie Najwyższego Prawa, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja RP. Zgodnie z hierarchią prawa, ustawy muszą służyć wykonaniu przepisów Najwyższego Prawa tylko i wyłącznie !

Ci, którzy chcą być poddanymi brukselskiej unii, nie zasługują na miano Polaków i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, nie są polskimi patriotami ich miejsce jest w brukselskiej europie - w Polsce, miejsce tych zdrajców, szpicli i agentów, znajduje się wyłącznie na ławie oskarżonych Trybunału Narodu Polskiego.

!!! NARÓD POLSKI ŻĄDA !!!

NATYCHMIASTOWEGO PODANIA DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI JAKO NIEWAŻNYCH, WSZYSTKICH AKTÓW URZĘDU PREZYDENTA RP, SEJMU I SENATU RP, RZĄDU RP ORAZ INNYCH ORGANÓW WŁADZY RP - AKTÓW KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z ZASADĄ NACZELNĄ, PRZEDSTAWIONĄ NA WSTĘPIE NINIEJSZEJ ODEZWY, ORAZ NIE BIORĄ POD UWAGĘ LUB SZKODZĄ INTERESOM POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, I / LUB BIORĄ POD UWAGĘ LUB CHRONIĄ INTERESY SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE).

NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA WYDAWANIA JAKICHKOLWIEK AKTÓW, SPRZECZNYCH Z PRZEDMIOTOWĄ ZASADĄ NACZELNĄ ORAZ INTERESAMI POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A WIĘC, TAKICH KTÓRE NIE BIORĄ POD UWAGĘ LUB SZKODZĄ INTERESOM POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, I / LUB BIORĄ POD UWAGĘ LUB CHRONIĄ INTERESY SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE).

NATYCHMIASTOWEGO OGŁOSZENIA STANU RZECZYWISTEGO, POLEGAJĄCEGO NA BRAKU LEGALNOŚCI SPRAWOWANIA MANDATÓW PRZEZ POSŁÓW I SENATORÓW, ORAZ WSZYSTKICH WŁADZ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A W WYNIKU TEGO, BRAKU LEGALNOŚCI ZAJMOWANIA:

URZĘDU PREZYDENTA RP PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA GO ZAJMUJE.

URZĘDÓW W NACZELNYCH ORGANACH RP PRZEZ OSOBY, KTÓRE JE ZAJMUJĄ.

INNYCH URZĘDÓW RP, W TYM SĄDOWYCH URZĘDÓW RP PRZEZ OSOBY, KTÓRE JE ZAJMUJĄ.

NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA URZĘDÓW W NACZELNYCH OGRANACH RP ORAZ INNYCH URZĘDÓW RP, W TYM URZĘDU PREZYDENTA RP ORAZ URZĘDÓW SĄDOWYCH, POLSKIM OFIAROM I NASTĘPCOM PRAWNYM POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, DLA UMOŻLIWIENIA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP, ORAZ WYBORÓW PREZYDENCKICH, NA ZASADACH:

JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH.

KOMITETÓW OBYWATELSKICH.

WYŁĄCZENIA WSZYSTKICH PARTII.

WYŁĄCZENIA WSZYSTKICH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW.

WYŁĄCZENIA WSZELKICH OSÓB POWIĄZANYCH ZE SPRAWCAMI, WYKONAWCAMI I KOLABORANTAMI ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ORAZ NASTĘPCAMI PRAWNYMI TYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, SZKODLIWY DLA INTERESÓW POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

Konstytucyjne podstawy prawne do sądzenia, warszawskiej sitwy,

która dokonuje w przewrotu ustroju konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 2 (Sprawiedliwość społeczna), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 5 (Naczelne zadania Rzeczypospolitej Polskiej), Art. 7 (Władza podstawy prawne i granice), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 13 (Zakazane partie polityczne), Art. 18 (Małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), Art. 19 (Weterani Wojny), Art. 20 (Podstawa ustroju gospodarczego), Art. 21 (Własność i prawo dziedziczenia), Art. 23 (Podstawa ustroju rolnego), Art. 24 (Ochrona wykonywania pracy), Art. 26 (Siły Zbrojne), Art. 30 (Źródło wolności i praw człowieka), Art. 32 (Równość wobec prawa), Art. 34 (Obywatelstwo), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 46 (Przepadek mienia), Art. 64 (Prawo do własności, prawa majątkowe i prawo dziedziczenia), Art. 65 (Zatrudnienie) ust. 4 (Minimalne wynagrodzenie) i ust. 5 (Polityka zatrudnienia), Art. 66 (Warunki wykonywania pracy), Art. 67 (Prawo do zabezpieczenia społecznego), Art. 68 (Prawo do ochrony zdrowia), Art. 69 (Osoby niepełnosprawne), Art. 70 (Prawo do nauki), Art. 71 (Polityka rodzinna), Art. 72 (Ochrona dziecka), Art. 74 (Ochrona środowiska przyrodniczego), Art. 75 (Polityka mieszkaniowa), Art. 76 (Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców), Art. 77 (Prawo do odszkodowania), Art. 78 (Prawo do zaskarżania orzeczeń), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w

3

obronie), Art. 86 (Obowiązek dbania o środowisko przyrodnicze), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 150 (Zakaz działalności sprzecznej), Art. 151 (Przysięga członków rządu), Art. 216 (Środki finansowe na cele społeczne), Art. 218 (Skarb Rzeczypospolitej Polskiej) i Art. 219 (Budżet Rzeczypospolitej Polskiej).

Konstytucyjne podstawy prawne zobowiązujące do

obrony Narodu i Państwa Polskiego do obrony konstytucyjnego ustroju RP:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 30 (Źródło wolności, praw człowieka i obywatela), Art. 37 (Podległość Konstytucji), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 57 (Wolność zgromadzeń), Art. 58 (Wolność zrzeszania się), Art. 61 (Informacje o działalności władz), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 156 (Odpowiedzialność członków Rady Ministrów), Art. 157 (Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów), Art. 158 (Rada Ministrów wotum nieufności) i Art. 198 (Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu).

Inne:

Konstytucja RP: Art. 87 (Źródła prawa), Art. 92 (Rozporządzenia), Art. 118 (Inicjatywa ustawodawcza) ust. 2 (Inicjatywa ustawodawcza - obywatele).

K O D E K S K A R N Y RP: art. 118 (Eksterminacja): prgr. 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej (Polaków) ... , dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. prgr. 2. Kto w celu określonym w prgr. 1., stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

UCHWAŁA SEJMU RP z dnia 07.06.1990 roku: Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy (ONZ 85), ujęta w Polskiej Karcie Praw Ofiary (Ministerstwo Sprawiedliwości RP, październik 1999) stwierdza, że: Ofiarami są osoby, które pojedynczo lub zbiorowo poniosły: (1.) uszczerbek na zdrowiu: a,) fizycznym, lub b.) psychicznym, (2.) doznały: a.) zaburzeń emocjonalnych, b.) strat materialnych, lub 3.) istotnego naruszenia swoich podstawowych praw, w wyniku: A.) działania władz, lub B.) zaniechania działania przez władze. a więc ofiarami są: (1.) osoby fizyczne, których dobro prawem chronione, zostało: a.) bezpośrednio naruszone, lub b.) zagrożone przez przestępstwo, a także (2.) najbliżsi tych osób.

 

SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

 

mgr Stanisław Bastowski mgr praw Mieczysław Janosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

 

O D E Z W A

DO WSZYSTKICH POLAKÓW TWORZĄCYCH

SŁOWIAŃSKI NARÓD I PAŃSTWO POLSKIE

Polacy ! Dnia 31 sierpnia 2002 roku, w 85 (osiemdziesiątą piątą) Rocznicę utworzenia w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego (sierpień 1917 rok) utworzyliśmy w Bielsku-Białej KOMITET NARODOWY POLSKI. Wtedy, po 145 latach zaborów (licząc od 1772 roku) Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i gen. Józefa Hallera, doprowadził do odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Do dziś dnia, pod dokumentami Traktatu Wersalskiego, które to potwierdzają, widnieją podpisy Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Po krótkim okresie około 20 lat pokojowej walki Niepodległego Narodu Polskiego o przetrwanie, walki wieńczonej coraz większym powodzeniem, w dniach 01 i 17 września 1939 roku, skrajnie anty-polskie, sprzymierzone siły nazistowsko-faszystowskich Niemiec Hitlera i komunistycznego Związku Radzieckiego Stalina, dokonały w imieniu anty-ludzkiego globalizmu, zbrodniczej napaści zbrojnej na Rzeczpospolitą Polską. Stosując przemoc najokrutniejszą z okrutnych, najbardziej bezprawne z bezprawnych wynaturzenia, dosłownie przemysłowe sposoby ludobójstwa oraz nieograniczony czymkolwiek wyzysk i rabunek, zbrodnicza, nazistowska Trzecia Rzesza niemiecka i zbrodniczy, komunistyczny Związek Radziecki, doprowadziły w latach 1939 1945, słowiański Naród i Państwo Polskie niemal do unicestwienia.

Dnia 08 maja 1945 roku, zbrodnicza, nazistowska Trzecia Rzesza niemiecka, padła pod ciosami narodów sprzymierzonych i została zmuszona do bezwarunkowej kapitulacji. Słowiański Naród Polski, który od pierwszego do ostatniego dnia drugiej wojny światowej w Europie (1939 1945) walczył przeciwko niemieckim barbarzyńcom Hitlera, wystawił trzecią co do wielkości siłę zbrojną wśród sił zbrojnych narodów walczących przeciwko zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej oraz większym i mniejszym sprzymierzeńcom hitlerowskich Niemiec. Słowiański Naród Polski, który mierząc proporcjonalnie wniósł wkład największy w pokonanie zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej, został na przestrzeni lat 1941-1945, po raz drugi potwornie zdradzony (po raz pierwszy we wrześniu 1939 roku) przez przywódców zwycięskich narodów sprzymierzonych.

1

Zdradzieccy przywódcy zwycięskich narodów zjednoczonych, pozbawili zwycięski, ale krańcowo wyczerpany zmaganiami wojennymi słowiański Naród Polski, na rzecz Związku Radzieckiego (byłego sojusznika zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej), połowy obszaru państwowego. Na domiar podłości, część pozostałą Rzeczpospolitej Polskiej, poddali pod trwającą nieprzerwanie i niemal jawnie do 1990 roku, zbrodniczą okupację komunistycznego reżymu sowieckiego, który w wyniku krwawego przewrotu z lat 1917 - 1921 przechwycił w byłej Rosji władzę, a następnie pod nazwą Związku Radzieckiego utworzył w 1917 z byłej Rosji dom niewoli dla Narodów Słowiańskich.

Zbrodniczo anty-polskie okoliczności, którym poddany jest słowiański Naród Polski w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, są wynikiem co najmniej 63 już lat (01.09.1939 do chwili obecnej) okupacji i zbrodni popełnianych na słowiańskim Narodzie i Państwie Polskim. Te okoliczności dowodzą, że dla słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, tamta wojna i zbrodnicza okupacja nie skończyły się jeszcze anty-polskie siły okupacyjne, przyjęły inne, nie wymagające działań zbrojnych ale równie zbrodnicze, wielorakie sposoby unicestwiania Polaków i ich Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie poprzednie i obecne władze w Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywały i dokonują zamachu stanu przeciwko ustrojowi konstytucyjnemu Rzeczypospolitej Polskiej!!!

KOMITET NARODOWY POLSKI posiada w nadmiarze niepodważalne i jednoznaczne w swej wymowie dowody na to:

że obecna Rzeczpospolita Polska znajduje się pod zbrodniczą okupacją anty-polskich sił, które usadowiły się na wszystkich szczeblach władz, z władzami sądowniczymi włącznie, a przede wszystkim w Sejmie RP, Senacie RP, Rządzie RP, Wojsku Polskim i Policji Polskiej, i wykorzystując skromne środki budżetowe słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, unicestwiają ten Naród i Jego Państwo na Jego własny koszt.

że osoby znajdujące się u władzy w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, albo nie są Polakami, albo są agentami i szpiclami obcych, anty-polskich mocodawców, a jeżeli zdarzy się im być Polakami, okazują się osobami na różne sposoby ubezwłasnowolnionymi przez agentów i szpicli obcych, anty-polskich mocodawców obywatelstwo polskie wielu z tych osób nie ma podstaw prawnych i opiera się na sfałszowanych dokumentach.

że w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, każda władza na przestrzeni lat 1939 2002, nie posiadała i nie posiada podstaw prawnych do legalnego sprawowania władzy.

Kim są i co sobą przedstawiają osoby znajdujące się u władzy w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, można łatwo poznać po ich stosunku na przestrzeni ostatnich 12 lat i obecnie, do zgodnej z duchem i literą podanej poniżej ZASADY NACZELNEJ, Uchwały Sejmu RP z dnia 07.06.1990 roku, o brzmieniu następującym:

 

Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

 

2

A w tym przypadku, chodzi o należne około 35 000 000 Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), na podstawie prawa polskiego i międzynarodowego, cywilno-prawne odszkodowania wojenne. Te należne od Niemiec, określone są w pierwszej racie na sumę 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku), na podstawie Kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych, zebranych w latach 1945 1950, tylko od 13 315 000 Polaków, przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Radzie Ministrów ówczesnej Rzeczypospolitej Polskiej (patrz: Ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne, wykonana w styczniu 1990 roku, przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego).

W tych zawiłych i niebezpiecznych dla słowiańskiego Narodu i Państwa

Polskiego okolicznościach, KOMITET NARODOWY POLSKI orzeka,

że legalne i wiążące mogły i mogą być tylko te działania i czynności

władz na obszarze Państwa Polskiego i w Rzeczypospolitej Polskiej,

które ostoją się ogniowej próbie następującej

ZASADY NACZELNEJ -

wszystkie inne, nie posiadają wiążącej mocy prawnej:

W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziejowych Narodu i Państwa Polskiego, w przypadkach występowania na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności w okresie czasu od 01.09.1939 roku do chwili obecnej (2002 r.) : a.) władz nielegalnych i / lub b.) władz postępujących nielegalnie i / lub c.) władz narzuconych przemocą i / lub d.) władz zbrodniczych i / lub e.) władz okupacyjnych, jakiekolwiek przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), jakiekolwiek działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz jakiekolwiek skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), nie mają jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy, były i / lub są niekorzystne i / lub krzywdzące, dla podlegających władzom określonym w a.) e.) : 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich i 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego i zawierającej się w pojęciu Narodu i Państwa Polskiego.

Jednocześnie, na podstawie niepodważalnej zasady, że: nawet złoczyńcy nie należy zabraniać czynić dobra, przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), mogą być uznane za prawnie wiążące, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy były lub są korzystne i / lub nie były i nie są krzywdzące dla: 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich, 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów Narodu i Państwa Polskiego i zawierzającej się w pojęciu Narodu i Państwa Polskiego.

3

Niniejszym rozsyłamy WICI do wszystkich Polaków i wszystkich Polek, tak w Polsce, jak i na świecie, i wzywamy do bezpardonowej obrony słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, a co za tym idzie i majątku narodowego Polaków niezbywalnych narodowych wartości, które powstały na przestrzeni stuleci pracą, wysiłkiem i kosztem Narodu Polskiego, za które miliony polskich ojców, matek i dzieci, na przestrzeni stuleci, przelały oceany krwi. Wzywamy wszystkich Polaków i wszystkie Polki, niezależnie od tego czy posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie, do skutecznej obrony niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i wolności wszystkich jej prawych obywateli, wzywamy do bezpardonowej walki przeciwko totalitaryzmowi warszawskich sitw okupacyjnych, działających w zbrodniczej zmowie z podstępnymi, globalnymi mutantami sowiecko-nazistowsko-faszystowskich totalitaryzmów z niedalekiej przeszłości. Polacy ! Bądźcie gotowi do zwycięskiej walki o niepodległą Polskę, państwo niepodległego, słowiańskiego Narodu Polskiego. Wzywamy Was do skutecznej obrony, w oparciu o wymogi przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, według której: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu (Art. 4, ust. 1), Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio (Art. 4, ust. 2), a Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny (Art. 85, ust. 1).

Warszawskie sitwy okupacyjne, bezczelnie i przestępczo łamią Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzając ustawy sprzeczne z tą Konstytucją, aby sprawiać złudzenie istnienia podstaw prawnych dla swoich agenturalnych działań, wrogich słowiańskiemu Narodowi i Państwu Polskiemu. Takie ustawy z mocy prawa, z urzędu, pozbawione są mocy prawnej, ponieważ niezgodne są z hierarchią prawa ponieważ skierowane są przeciwko istocie Najwyższego Prawa, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja RP. Zgodnie z hierarchią prawa, ustawy muszą służyć wykonaniu przepisów Najwyższego Prawa tylko i wyłącznie !

Warszawskie sitwy okupacyjne, nie licząc się z wolą Narodu Polskiego, który jest władzą zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, posługując się podstępami, przemocą i brakiem przedstawicieli słowiańskiego Narodu Polskiego w Sejmie, Senacie i Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, bezczelnie łamiąc konstytucyjne prawo Narodu Polskiego do sprawowania władzy bezpośrednio, dążą wprost do unicestwienia słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego. Brak przedstawicieli słowiańskiego Narodu Polskiego we władzach Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga zastosowania Art. 4, ust. 1 Konstytucji RP, a mianowicie, przejścia do Bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród, aż do czasu, kiedy słowiański Naród Polski wybierze i umieści swoich przedstawicieli we władzach RP.

Dlatego, KOMITET NARODOWY POLSKI wzywa wszystkich Polaków i wszystkie Polki, do niezwłocznego przejmowania wszelkiej władzy od osób które wykonują ją nielegalnie i wbrew duchowi i literze przedstawionej powyżej ZASDY NACZELNEJ, tak w zakładach pracy, jak w wojsku, policji, prokuraturze i sądach, a także w urzędach samorządowych i państwowych (od szczebla najniższego do najwyższego) oraz w organizacjach społecznych i politycznych pod przewodnictwem i kierownictwem KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO. Przystąpienie do KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO należy zgłaszać każdym dostępnym sposobem do ZARZĄDU GŁÓWNEGO K.N.P. w Bielsku-Białej. Dlatego, KOMITET NARODOWY POLSKI, wzywa okupacyjne władze w Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego

4

ogłoszenia, że nie posiadają legalnego stanu prawnego do wykonywania władzy, oraz do podporządkowania się ZARZĄDOWI GŁÓWNEMU K.N.P. w Bielsku-Białej. Dlatego, KOMITET NARODOWY POLSKI wzywa wszystkich Polaków i wszystkie Polki, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie, do udziału w pracach KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO. Szczególnie gorąco, KOMITET NARODOWY POLSKI zaprasza do współpracy wszystkich Młodych Polaków i Polki, zrzeszonych i nie zrzeszonych do współpracy w obronie i naprawie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w budowaniu dla siebie i wszystkich Polaków, bezpiecznej i dostatniej przyszłości oraz godnego życia.

KOMITET NARODOWY POLSKI wypracował i posiada skuteczne sposoby polityczne i gospodarcze, służące szybkiemu usunięciu zbrodniczych okoliczności życia narzuconych słowiańskiemu Narodowi i Państwu Polskiemu przemocą i wbrew postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET NARODOWY POLSKI wypracował i posiada skuteczne sposoby, które zapewniają możliwość wszechstronnego rozwoju gospodarczego, globalnej współpracy gospodarczej (w szczególności ze słowiańskimi narodami Europy i świata), umożliwiają korzystne inwestowanie w Polsce, a zarazem zabezpieczają szeroko pojęte interesy słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego w kontekście całej Słowiańszczyzny.

Jedną z pierwszych, czynności KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO, będzie podjęcie niezbędnych działań zabezpieczających wykonanie Art. 65, ust. 5 Konstytucji RP o następującej treści: Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

POD PRZEWODNICTWEM I KIERUNKIEM

KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO

( 1. ) NIEZWŁOCZNIE PODANE ZOSTANĄ DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI JAKO NIEWAŻNE, WSZYSTKIE AKTY: (a.) URZĘDU PREZYDENTA RP, (b.) SEJMU I SENATU RP, (c.) RZĄDU RP, ORAZ (d.) INNYCH ORGANÓW WŁADZY RP, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z DUCHEM I LITERĄ Z A S A D Y N A C Z E L N E J, PRZEDSTAWIONEJ W TREŚCI NINIEJSZEJ O D E Z W Y, I NIE BIORĄ POD UWAGĘ, LUB SZKODZĄ INTERESOM POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, I / LUB BIORĄ POD UWAGĘ LUB CHRONIĄ INTERESY SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI (OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE).

( 2. ) NIE BĘDĄ WYDAWANE JAKIEKOLWIEK AKTY, SPRZECZNE Z PRZEDMIOTOWĄ ZASADĄ NACZELNĄ, ORAZ INTERESAMI POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, A WIĘC TAKIE, KTÓRE NIE BIORĄ POD UWAGĘ LUB SZKODZĄ INTERESOM POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, I / LUB BIORĄ POD UWAGĘ LUB CHRONIĄ INTERESY SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI (OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE).

5

( 3. ) ZOSTANIE OGŁOSZONY NIEZWŁOCZNIE, UDOKUMENTOWANY STAN RZECZYWISTY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POLEGAJĄCY NA BRAKU PODSTAW PRAWNYCH DO SPRAWOWANIA MANDATÓW PRZEZ OBECNYCH POSŁÓW I SENATORÓW, ORAZ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE WŁADZE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - A W WYNIKU TEGO, POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCY BRAK PODSTAW PRAWNYCH DO :

ZAJMOWANIA URZĘDU PREZYDENTA RP PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA TEN URZĄD ZAJMUJE.

ZAJMOWANIA URZĘDÓW W NACZELNYCH WŁADZACH RP PRZEZ OSOBY, KTÓRE TE URZĘDY ZAJMUJĄ.

ZAJMOWANIA INNYCH URZĘDÓW RP, W TYM URZĘDÓW SĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH PRZEZ OSOBY, KTÓRE TE URZĘDY ZAJMUJĄ.

( 4. ) NASTĄPI NIEZWŁOCZNE PRZEKAZANIE URZĘDÓW W NACZELNYCH WŁADZACH RP, ORAZ INNYCH URZĘDÓW RP, W TYM URZĘDU PREZYDENTA RP, ORAZ URZĘDÓW SĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, POLSKIM OFIAROM I NASTĘPCOM PRAWNYM POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

( 5. ) ROZPOCZNĄ SIĘ NIEZWŁOCZNIE PRZYGOTOWANIA DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP, WYBORÓW PREZYDENCKICH, ORAZ WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD :

WYŁĄCZNIE JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE.

WYŁĄCZNIE OBYWATELSKIE KOMITETY WYBORCZE.

WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W WYBORACH WSZYSTKICH PARTII POLITYCZNYCH.

WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W WYBORACH:

WSZYSTKICH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

WSZYSTKICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

WSZELKICH OSÓB POWIĄZANYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, SZKODLIWY DLA INTERESÓW POLSKICH OFIAR I NASTĘPCÓW PRAWNYCH POLSKICH OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ZE SPRAWCAMI, WYKONAWCAMI I KOLABORANTAMI ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ORAZ NASTĘPCAMI PRAWNYMI SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

K O M I T E T N A R O D O W Y P O L S K I

Prosi wszystkie Słowiańskie Narody Europy i Świata, o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy słowiańskiemu Narodowi Polskiemu w dążeniu do usunięcia trwającej od 63 już lat (1939 2002) zbrodniczej okupacji oraz do odzyskania niepodległości. Słowiański Naród Polski, działający poprzez KOMITET NARODOWY POLSKI, prosi wszystkie Słowiańskie Narody Europy i Świata o szybkie nawiązanie łączności i owocnej, wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej i politycznej ze słowiańskim Narodem Polskim.

 

6

 

 

Za

KOMITET NARODOWY POLSKI

 

 

 

 

01.) mgr praw Janosz Mieczysław ...................................................................... Przewodniczący

 

 

02.) mgr Bastowski Stanisław ...................................................................... Sekretarz

 

 

03.) inż. Wysocki Jan ...................................................................... Skarbnik

 

 

 

Konstytucyjne podstawy prawne do sądzenia, warszawskiej sitwy,

która dokonuje w przewrotu ustroju konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 2 (Sprawiedliwość społeczna), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 5 (Naczelne zadania Rzeczypospolitej Polskiej), Art. 7 (Władza podstawy prawne i granice), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 13 (Zakazane partie polityczne), Art. 18 (Małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), Art. 19 (Weterani Wojny), Art. 20 (Podstawa ustroju gospodarczego), Art. 21 (Własność i prawo dziedziczenia), Art. 23 (Podstawa ustroju rolnego), Art. 24 (Ochrona wykonywania pracy), Art. 26 (Siły Zbrojne), Art. 30 (Źródło wolności i praw człowieka), Art. 32 (Równość wobec prawa), Art. 34 (Obywatelstwo), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 46 (Przepadek mienia), Art. 64 (Prawo do własności, prawa majątkowe i prawo dziedziczenia), Art. 65 (Zatrudnienie) ust. 4 (Minimalne wynagrodzenie) i ust. 5 (Polityka zatrudnienia), Art. 66 (Warunki wykonywania pracy), Art. 67 (Prawo do zabezpieczenia społecznego), Art. 68 (Prawo do ochrony zdrowia), Art. 69 (Osoby niepełnosprawne), Art. 70 (Prawo do nauki), Art. 71 (Polityka rodzinna), Art. 72 (Ochrona dziecka), Art. 74 (Ochrona środowiska przyrodniczego), Art. 75 (Polityka mieszkaniowa), Art. 76 (Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców), Art. 77 (Prawo do odszkodowania), Art. 78 (Prawo do zaskarżania orzeczeń), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 86 (Obowiązek dbania o środowisko przyrodnicze), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 150 (Zakaz działalności sprzecznej), Art. 151 (Przysięga członków rządu), Art. 216 (Środki finansowe na cele społeczne), Art. 218 (Skarb Rzeczypospolitej Polskiej) i Art. 219 (Budżet Rzeczypospolitej Polskiej).

 

7

Konstytucyjne podstawy prawne zobowiązujące do obrony

Narodu i Państwa Polskiego do obrony konstytucyjnego ustroju RP:

Art. 1 (Dobro wspólne), Art. 3 (Jednolitość Narodu i Państwa Polskiego), Art. 4 (Władza zwierzchnia), Art. 8 (Najwyższe Prawo), Art. 30 (Źródło wolności, praw człowieka i obywatela), Art. 37 (Podległość Konstytucji), Art. 43 (Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości), Art. 57 (Wolność zgromadzeń), Art. 58 (Wolność zrzeszania się), Art. 61 (Informacje o działalności władz), Art. 82 (Obowiązek wierności i troski), Art. 83 (Obowiązek przestrzegania prawa), Art. 84 (Obowiązek ponoszenia ciężarów), Art. 85 (Obowiązek uczestniczenia w obronie), Art. 125 (Referendum ogólnopolskie), Art. 156 (Odpowiedzialność członków Rady Ministrów), Art. 157 (Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów), Art. 158 (Rada Ministrów wotum nieufności) i Art. 198 (Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu).

 

Inne podstawy prawne :

Konstytucja RP: Art. 87 (Źródła prawa), Art. 92 (Rozporządzenia), Art. 118 (Inicjatywa ustawodawcza) ust. 2 (Inicjatywa ustawodawcza - obywatele).

 

K O D E K S K A R N Y RP: art. 118 (Eksterminacja): prgr. 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej (Polaków) ... , dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. prgr. 2. Kto w celu określonym w prgr. 1., stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

 

UCHWAŁA SEJMU RP z dnia 07.06.1990 roku: Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

 

Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy (ONZ 85), ujęta w Polskiej Karcie Praw Ofiary (Ministerstwo Sprawiedliwości RP, październik 1999) stwierdza, że: Ofiarami są osoby, które pojedynczo lub zbiorowo poniosły: (1.) uszczerbek na zdrowiu: a,) fizycznym, lub b.) psychicznym, (2.) doznały: a.) zaburzeń emocjonalnych, b.) strat materialnych, lub 3.) istotnego naruszenia swoich podstawowych praw, w wyniku: A.) działania władz, lub B.) zaniechania działania przez władze. a więc ofiarami są: (1.) osoby fizyczne, których dobro prawem chronione, zostało: a.) bezpośrednio naruszone, lub b.) zagrożone przez przestępstwo, a także (2.) najbliżsi tych osób.

 

8

Z A Ł Ą C Z N I K I :

Przy oryginale Odezwy Komitetu Narodowego Polskiego

01.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku.

02.) Kodeks Karny Rzeczypospolitej Polskiej.

03.) Odezwa - Do wszystkich Polaków.

04.) Odezwa - Do Policjantów i Żołnierzy.

05.) Odezwa - Do Sejmu i Senatu RP.

06.) Zbiorcze Zawiadomienie o popełnianiu przestępstw z dnia 01.05.2002 roku, skierowane do: Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej RP, Trybunału Konstytucyjnego RP, Trybunału Stanu RP, Sądu Najwyższego RP, Instytutu Pamięci Narodowej RP, Najwyższej Izby Kontroli RP, Sejmu RP, Komisji Sprawiedliwości Sejmu RP, Senatu RP, Zgromadzenia Narodowego RP, Rzecznika Praw Obywatelskich RP, Rady Ministrów RP, zawierające: a.) Zawiadomienie o popełnianiu przestępstw w stosunkach oraz negocjacjach z Unią Europejską z dnia 21.12.2001 roku, b.) Akt oskarżenia z dnia 21.08.2001 roku, w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych na słowiańskim Narodzie Polskim, c.) Akt oskarżenia z dnia 20.12.2001 roku, w sprawie działania władz RP na szkodę Polaków ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a jednocześnie na korzyść07.) niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości i następców prawnych tych zbrodniarzy (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie) d.) Akt oskarżenia z dnia 21.08.2001 roku, w sprawie bezprawnego pobierania przez władze RP od obywateli RP, części tak zwanego podatku VAT, e.) Zawiadomienie o przestępstwach z dnia 03.12.2001 roku, w sprawie zawierania przez władze RP umów pozbawiających Polaków należnych im od Niemców i Niemiec, cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, f.) Akt oskarżenia z dnia 20.08.2001 roku, w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych na Polakach przez władze komunistyczne w latach po 1945 roku, w poniemieckim obozie zagłady KL WARSCHAU, g.) Akt oskarżenia z dnia 03.10.2001 roku, w sprawie popełniania przestępstw przez Aleksandra Kwaśniewskiego, zajmującego urząd Prezydenta RP, h.) Akt oskarżenia z dnia 03.08.2001 roku, przeciwko A. Olechowskiemu i innym w sprawie tak zwanej prywatyzacji FSM S.A., i.) Akt oskarżenia z dnia 13.09.2001 roku, w sprawie podległości osób i organizacji przestępczym i zbrodniczym przepisom Talmudu, j.) Zawiadomienie o popełnianiu przestępstw z dnia 14.01.2002 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej RP oraz w Prokuraturze Rejonowej w Bielsku-Białej.

08.) Orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Słowiańskiego z dnia 01.05.2002 roku, w sprawie wszelkich postępowań związanych ze: a.) Zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, oraz b.) wynikającymi z tego rodzaju zbrodni cywilno-prawnymi odszkodowaniami wojennymi i odszkodowaniami cywilno-prawnymi tak dla Polaków, jaki i dla osób z innych słowiańskich narodów Europy i świata (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości).

09.) Kryptonim: NERO, hasła: REGEN und HAGEL.

10.) Cryptonym: NERO, passwords: REGEN und HAGEL.

11.) Ekspertyza podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne, prof. dr Alfons

Klafkowski, wydanie 2000.

12.) Expertise of Legal Bases of Individual Claims for War Compensation, conducted by PhD Alfons Klafkowski

in January 1990, for the sake of compensation claims of Polish war victims, Bielsko-Biała 1990.

12.) The Problems of War Compensation Connected with World War II, A. Klafkowski, Bielsko-Biała, 1991.

13.) Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna,

Warszawa, 1976: KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCA REPREZENTACJI PAŃSTW W ICH STOSUNKACH Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI Wiedeń, 04.02. 14.03.1975 rok, A. Klafkowski, Sprawozdawca Komisji Podstawowej.

14.) Państwo i Prawo w Cywilizacji Łacińskiej, prof. Feliks Koneczny, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa-Komorów, 2001.

15.) Polityka Pieniężna, mgr Tadeusz Radwan, Bielsko-Biała, 2000.

16.) Praca, mgr Tadeusz Radwan, Bielsko-Biała, 2000.

17.) Europa federacyjna czy niemiecka?, prof. dr hab. Edward Prus, Bielsko-Biała, 2000.

18.) Plan zagłady Słowian, dr Andrzej L. Szcześniak, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001.

19.) Judeo-Polonia żydowskie państwo w państwie polskim, dr A. L. Szcześniak, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2001.

 

 

 

9

20.) Deportacje XX wieku, dr A. L. Szcześniak, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2002.

21.) Holocaust, dr A. L. Szcześniak, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2001.

22.) Obóz zagłady w centrum Warszawy, KL Warschau, Maria Trzcińska, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 2002.

23.) Przyczyna wrzenia światowego, H. A. Gwynne, Morning Post, sierpień 1920.

24.) Rząd światowy globalizm, antykościół i superkościół, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów, 1999.

25.) Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, ks. Dr Stanisław Trzeciak, Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice, przedruk wydania z 1937 roku.

26.) Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu, dr Anna Danuta Drużbacka, Księgarnia i Drukarnia Katolicka S.A. Katowice, 1937.

27.) Pozew przeciwko Izraelowi, dr Andrzej Reyman, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Nr 4(63) 17.09.1999, Nr 5(64) 29.11.1999, Nr 6(65) 31.01.2000, Nr 1(66) 01.04.2000.

28.) Freedom Fighter, mjr Alojzy Dziura-Dziurski, Portland, 1983.

29.) Bojownik o Wolność30.) , mjr A. Dziura-Dziurski, Bielsko-Biała, 2002.

31.) Hitlers Jewish Soldiers, Bryan Mark Rigg, University Press of Kansas, 2002.

32.) Wybaczyć33.) nie znaczy zapomnieć34.) , Władysław Dziemiańczuk, Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Toronto, 1996.

35.) Encyklopedia Białych Plam, Tomy: 1 8, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom, 1999 2002.

36.) Dwie twarze Zachodu, ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik, Nasz Dziennik, piątek, 09.08.2002.

37.) Jak dobija się gospodarkę polską od 1989 roku, Mathis Bortner, Publikacja M.B., Nicea, 1995.

38.) Wyżyna Polska o zachowaniu całości i niepodległości Polski, Tomasz Otręba, Wydawnictwo Regnum, Gdańsk, 1997.

39.) Polska nierozumem stoi?, ks. prof. C. S. Bartnik, Nasza Polska, Nr 29(352), 16.07.2002.

40.) Błędy i wypaczenia nowej ideologii, ks. prof. C. S. Bartnik, Tylko Polska, Nr 9(22)/2000, 26.04. 09.05.2000.

41.) Polski holokaust czy Kwaśniewski to Stolzman?, Wydawca: Goldpol sp. z o. o., Warszawa, 2002.

42.) Dwa wieki polskiej golgoty czyli samotni wśród łotrów, Wydawnictwo Retro, Lublin, 1999.

43.) A Naród śpi, Henryk Pająk, Wydawnictwo Retro, Lublin, 2000.

44.) Polska w bagnie, H. Pająk, Wydawnictwo Retro, Lublin, 2001.

45.) Polska Niemcy. Trudne sąsiedztwo, Janusz Konrad Dobrosz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa,

2001.

46.) Memorandum Rządu Polskiego, Londyn, Lancaster House, 27.01.1947 rok.

47.) Nota Rządu Polskiego do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, 27.09.1969 rok.

48.) Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Tom IV, Wydawnictwo Głównej Komisji

Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne, 1948 rok, strony: 135 171, Program narodowościowy Rassenpolitisches-Amt NSDAP z 1939 roku na ziemiach polskich (Karta tytułowa tego dokumentu, opatrzona nagłówkiem Document No. NO 3732 Office of Chief of Counsel for War Crimes ma w oryginale brzmienie następujące: Die Frage der Behandlung der Bevolkerung der ehemalingen polnischen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten).

49.) OMGUS Ermittlungen gegen die I.G. FARBEN 1945, Verlegt bei Franz Greno, Nordlingen, 1986.

Office of Military Government for Germany, United States. U.S. Group Control Council Finance Division.

50.) OMGUS Ermittlungen gegen die DEUTSCHE BANK 1946 / 1947, Verlegt bei Franz Greno,

Nordlingen, 1985. Office of Military Government for Germany, United States. Finance Division Financial Investigation Section.

51.) OMGUS Ermittlungen gegen die DRESDNER BANK 1946, Im Herbst 1986 wird als Sonderband

der Anderen Bibliothek. Office of Military Government for Germany, United States. Finance Division Financial Investigation Section.

52.) Polska Karta Praw Ofiary, Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa,

październik 1999 rok.

53.) Deklaracja Belgradzka, Belgrad, 29.09.2000 rok, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Związków i

Stowarzyszeń Ofiar Drugiej Wojny Światowej Krajów Europy Wschodniej Międzynarodowy Komitet Ofiar Drugiej Wojny Światowej Słowiańskich Narodów Europy i Świata.

 

 

 

 

 

 

10

54.) Deklaracja Katowicka Deklaracja Słowiańskich Narodów Europy i Świata, Katowice, 14.07.2001 rok,

Druga Międzynarodowa Konferencja Ofiar Drugiej Wojny Światowej Słowiańskich Narodów Europy i Świata Międzynarodowy Komitet Ofiar Drugiej Wojny Światowej Słowiańskich Narodów Europy i Świata.

55.) Skarga Stowarzyszenia Ofiar Wojny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

(Francja) w imieniu Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) około 35 000 000 mieszkających w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielu milionów mieszkających poza granicami obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko Biała (Polska), 22.04.2002 rok.

56.) Application Skarga jak w 17.) powyżej, w języku angielskim.

57.) Skarga Stowarzyszenia Ofiar Wojny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

(Francja) w imieniu Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko

ludzkości) około 35 000 000 mieszkających w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wielu milionów mieszkających poza granicami obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko Biała (Polska), 22.04.2002 rok, Weteran wydanie 8, 28.05.2002 rok.

58.) Weteran, Biuletyn Związku Weteranów Wojny, wydania od 1 do 8.

59.) Minorites et Regionalismes dans lEurope Federale des Regions Enquete sur le plan Allemand qui va

bouleverser lEurope, Pierre Hillard, Francois Xavier de Guibert, Paris, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

E-MAIL: WETERAN@WETERAN.COM

 

Bielsko Biała, 17.02.2003 r.

Jego Ekscelencja

Igor Ivanov

Minister Spraw Zagranicznych

Federacji Rosyjskiej

M o s k w a

F e d e r a c j a R o s y j s k a

NOTA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO

W SPRAWIE BAZ WOJSKOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH

AMERYKI PÓŁNOCNEJ W POLSCE

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do wyrażonego oficjalnie stanowiska Federacji Rosyjskiej, przenoszeniu amerykańskich baz wojskowych z obszaru Niemiec na obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Narodowy Polski przesyła w imieniu Narodu Polskiego wyrazy uznania i poparcia dla sprzeciwu wyrażonego w tym zakresie przez Aleksandra Yakovenko, rzecznika Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w odpowiedzi danej rosyjskim środkom przekazu.

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, tak siły bojowe jak i zaplecze administracyjne oraz przemysłowe znajdują się w końcowej fazie likwidacji. Uzależnienie od widzimisię NATO wyposażenia polskich sił zbrojnych, jest uniemożliwienie Polakom podjęcia skutecznej obrony Państwa i Narodu Polskiego. Od dłuższego już czasu, miejsca po likwidowanych na obszarze Polski jednostkach wojskowych polskich sił zbrojnych zajmują jednostki sił zbrojnych państw obcych-członków NATO.

Obecnie ma dojść do zakładania obcych baz wojskowych gotowych do przyjmowania ciężkiego sprzętu, sondując polityczne okoliczności prasowymi doniesieniami o przenosinach amerykańskich jednostek wojskowych z baz w Niemczech na obszar Polski. Nie należy oceniać tych doniesień wyłącznie jako nierozsądnych propozycji, czy pobożnych życzeń historia dostarczyła wielu przykładów nawet większych wolt dokonywanych w dziedzinie polityki międzynarodowej i posunięć wojskowych. Celem tych pokojowych manewrów jest prowadzenie dalszego oskrzydlania narodów i państw słowiańskich (nie znajdujących się jeszcze zupełnie pod okupacją NATO), które na Bałkanach przybrało charakter działań zbrojnych wiodących do unicestwienia Jugosławii i antagonizacji świata słowiańskiego ze światem arabskim.

Komitet Narodowy Polski jest nadzwyczaj stanowczo przeciwny zakładaniu obcych baz wojskowych w Polsce, oraz wprowadzaniu obcych jednostek wojskowych na obszar Polski, które między innymi mają sterroryzować Polaków w celu umożliwienia najazdu na Polskę milionowych rzesz żydowskich ze skupisk w Izraelu i na świecie.

Komitet Narodowy Polski uważa, że prawdziwe interesy Polski, Rosji i innych państw i narodów słowiańskich są nadzwyczaj zbieżne, zarówno w tej, jak i w wielu innych dziedzinach: polityki, gospodarki i wojskowości. Ta zbieżność, wymaga aby niniejsza Nota została szeroko opublikowana w środkach przekazu w Rosji i poza jej granicami, włącznie z Codziennym Biuletynem Wiadomości Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

K o m i t e t N a r o d o w y P o l s k i :

Jest jedynym w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym przedstawicielem słowiańskiego Narodu Polskiego, zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Prowadzi szerokie działania prawne i polityczne wiodące do objęcia restytucją (w ramach cywilno-prawnych odszkodowań wojennych - nie mylić z reparacjami wojennymi) wszystkich Polaków, oraz inne narody słowiańskie (ofiary i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), którzy doznali szkód i cierpień w wyniku popełnianych na nich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Prosi władze Federacji Rosyjskiej o nawiązanie współpracy, co najmniej w zakresie dochodzenia i uzyskiwania odszkodowań cywilno-prawnych dla Rosjan (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), opartej na wypracowanym dotychczas w tej dziedzinie dorobku.

Uważa, że powojenne porozumienia poczdamskie oraz wiele innych aktów prawa międzynarodowego, stanowią podstawę do rozpoczęcia i rozwinięcia owocnej współpracy w zakresie dochodzenia i uzyskiwania cywilno-prawnych odszkodowań wojennych.

Jest przekonany, że współpraca w tym zakresie, miałaby decydujący wpływ na zabezpieczenie w sposób pokojowy, korzystania przez Rosjan, Polaków, inne narody słowiańskie, oraz wszystkie inne narody świata, z należnych im praw gospodarczych, politycznych i ludzkich miałaby decydujący wpływ na pokojowe umocnienie i rozwój praworządności międzynarodowej, pokoju i bezpieczeństwa światowego.

Polityczno-wojskowym wyczynom NATO na arenie światowej, a w szczególności tym skierowanym przeciwko narodom i państwom słowiańskim, musi być położony kres. Ten zwyrodniały sojusz wojskowy powinien być rozwiązany.

Za Komitet Narodowy Polski

 

S E K R E T A R Z P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

 

 

mgr Stanisław Bastowski mgr praw Mieczysław Janosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

E-MAIL: WETERAN@WETERAN.COM

 

Bielsko Biała, 24.02.2003 r.

Jego Ekscelencja

Mihail Kasianov

Premier Rządu Federacji Rosyjskiej

M o s k w a

F e d e r a c j a R o s y j s k a

NOTA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO

W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ CYWILNO-PRAWNYCH DLA POLAKÓW, ROSJAN ORAZ OSÓB INNYCH NARODOWOŚCI SŁOWIAŃSKICH

WIĘZIONYCH PRZEZ ZBRODNICZY REŻYM SOWIECKI NA

OBSZARZE ZNIEWOLONEJ PRZEZ SOWIETÓW ROSJI

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

W nawiązaniu do wyrażonego przez Pana oficjalnie, stanowiska Rządu Federacji Rosyjskiej w sprawie odszkodowań dla Polaków, więzionych przez zbrodniczy reżym sowiecki na obszarze zniewolonej przez Sowietów Rosji, Komitet Narodowy Polski (KNP) działając w ścisłym porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ofiar Wojny (SOW), Bankiem Słowiańskich Ofiar Wojny (BSOW) i Związkiem Weteranów Wojny (ZWW), oświadcza co następuje:

KNP, SOW, BSOW i ZWW wyrażają zadowolenie i uznanie dla Rządu Federacji Rosyjskiej, który zajął i nadal utrzymuje, jednoznaczne stanowisko w sprawie cywilno-prawnych odszkodowań należnych Polakom za więzienie przez zbrodniczy reżym sowiecki na obszarze zniewolonej przez sowietów Rosji, stwierdzając poprzez swego wysokiej rangi przedstawiciela, w Pańskiej osobie, że :

a.) Takie odszkodowania tym Polakom się należą.

Ci Polacy takie odszkodowania uzyskają.

Nie należy czynić różnic pomiędzy szkodami i cierpieniami spowodowanymi przez zbrodniczy reżym sowiecki, osobom należącym do poszczególnych narodów słowiańskich a więc, pomiędzy Polakami, Rosjanami i innym Słowianami.

To zadowolenie i uznanie wypływa z zupełnej w tej dziedzinie zgodności stanowisk, występującej pomiędzy Rządem Federacji Rosyjskiej z jednej strony a Komitetem Narodowym Polskim, Stowarzyszeniem Ofiar Wojny, Bankiem Słowiańskich Ofiar Wojny i Związkiem Weteranów Wojny, z drugiej.

KNP, SOW, BSOW i ZWW zakładają jak najpoważniej, że będąc Premierem Federacji Rosyjskiej, a więc, bardzo wysokiej rangi przedstawicielem pierwszorzędnej potęgi światowej, nie jest Pan osobą najmniej obeznaną w zakresie sowieckich i nazistowskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (odnośnie sprawców, wykonawców i kolaborantów tych zbrodni), i rozpatrują Pańskie wypowiedzi w świetle tych właśnie, w pełni zrozumiałych i niepodważalnych w swej istocie założeń.

KNP, SOW, BSOW i ZWW, opierając się na doświadczeniach własnych, na zgodnych z prawdą danych historycznych i statystycznych, na wynikających z tych doświadczeń i danych wnioskach, oraz na rzeczywistych okolicznościach, które daleko odbiegają od górnolotnych zapewnień polityków, występujących w imieniu widocznych bezpośrednio i pośrednio potęg światowych, rozumieją dlaczego, Pańskie wypowiedzi w sprawie cywilno-prawnych odszkodowań dla Polaków więzionych przez zbrodniczy reżym sowiecki na obszarze zniewolonej przez Sowietów Rosji, są tak bardzo wyważone, a zarazem pojmują co wypowiedzi te zawierają i co z nich wynika.

Ze względów poruszonych w artykułach 2.) i 3.) powyżej, KNP, SOW, BSOW i ZWW rozumieją, że przyznawane już Rosjanom i mające być przyznanymi Polakom, nadzwyczaj niskie kwoty cywilno-prawnych odszkodowań za więzienie przez zbrodniczy reżym sowiecki na obszarze zniewolonej przez sowietów Rosji, są niezamierzenie niedokładnym (ze względu na możliwości płatnicze obecnej Rosji, zepchniętej przez wiadome siły do katastrofalnego wręcz położenia gospodarczo-politycznego podobnie zresztą jak uczyniono to z obecną Polską) odzwierciedleniem rzeczywistego ale stosunkowo nikłego i dokonywanego pod zbrodniczym przymusem, udziału zniewolonej przez Sowietów Rosji, w sowieckich zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości, popełnianych przez Sowietów przede wszystkim na narodach słowiańskich (Polakach, Rosjanach i innych) ze względów: narodowych, rasowych, religijnych, gospodarczych i politycznych, w sposób systematyczny, świadomie zmierzający do częściowego lub całkowitego unicestwienia: fizycznego, moralnego, narodowego, gospodarczego i politycznego.

Ze względów poruszonych w artykułach od 1.) do 4.) powyżej, biorąc pod uwagę dostarczone poprzednio materiały i dokumenty, wcześniejszą wymianę poglądów w tej dziedzinie, oraz kroki podjęte w tym zakresie w Polsce i na arenie międzynarodowej, KNP, SOW, BSOW i ZWW rozumieją i w pełni zgadzają się z tym, że wszystkie słowiańskie ofiary sowieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (Polacy, Rosjanie i osoby należące do innych narodów słowiańskich), powinny wspólnie i przy wsparciu Rządu Federacji Rosyjskiej, wystąpić o wypłatę pozostałej części należnych, cywilno-prawnych odszkodowań do rzeczywistych sprawców, wykonawców i kolaborantów sowieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

K o m i t e t N a r o d o w y P o l s k i :

Jest jedynym w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym przedstawicielem słowiańskiego Narodu Polskiego, zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Prowadzi szerokie działania prawne i polityczne wiodące do objęcia restytucją (w ramach cywilno-prawnych odszkodowań wojennych - nie mylić z reparacjami wojennymi) wszystkich Polaków, oraz inne narody słowiańskie (ofiary i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), którzy doznali szkód i cierpień w wyniku popełnianych na nich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Prosi władze Federacji Rosyjskiej o nawiązanie współpracy, co najmniej w zakresie dochodzenia i uzyskiwania odszkodowań cywilno-prawnych dla Rosjan (ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), opartej na wypracowanym dotychczas w tej dziedzinie dorobku.

Uważa, że powojenne porozumienia poczdamskie oraz wiele innych aktów prawa międzynarodowego, stanowią podstawę do rozpoczęcia i rozwinięcia owocnej współpracy w zakresie dochodzenia i uzyskiwania cywilno-prawnych odszkodowań wojennych.

Jest przekonany, że współpraca w tym zakresie, miałaby decydujący wpływ na zabezpieczenie w sposób pokojowy, korzystania przez Rosjan, Polaków, inne narody słowiańskie, oraz wszystkie inne narody świata, z należnych im praw gospodarczych, politycznych i ludzkich miałaby decydujący wpływ na pokojowe umocnienie i rozwój praworządności międzynarodowej, pokoju i bezpieczeństwa światowego.

Jednocześnie, KNP, SOW, BSOW i ZWW oznajmiają, że nie jest możliwe uczciwe sprawowanie jakiejkolwiek władzy, szczególnie w stosunku do narodów słowiańskich, bez poważnego, odpowiedzialnego brania pod uwagę szkód i cierpień spowodowanych w wyniku popełnianych na tych narodach, sowieckich i nazistowskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (które w myśl powszechnie obowiązującego prawa międzynarodowego nie ulegają przedawnieniu), oraz trwających po dziś dzień dotkliwych gospodarczo, społecznie i politycznie następstw tych sowieckich i nazistowskich zbrodni i sprowadza się do co najmniej wtórnego wiktymizowania względem słowiańskich ofiar i następców prawnych słowiańskich ofiar tych sowieckich i nazistowskich zbrodni.

Komitet Narodowy Polski prosi ogłoszenie niniejszej Noty w środkach przekazu w Rosji i poza jej granicami, włącznie z Codziennym Biuletynem Wiadomości Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Za Komitet Narodowy Polski,

S E K R E T A R Z P R E W O D N I C Z Ą C Y

 

mgr Stanisław Bastowski mgr praw Mieczysław Janosz

!?! INTEGRACJA TO CZY PODBÓJ !?!

Opracowanie na podstawie artykułu z londyńskiego tygodnika Times

dotyczące spraw polsko - unijnych

W przedostatnim grudniowym wydaniu londyńskiego tygodnika Times, ukazał się artykuł poświęcony sprawom polsko-unijnym, zatytułowany Integracja czy podbój. Ron Hunt, wpływowy brytyjski dziennikarz o podejściu naukowo-analitycznym pisze, że uczciwi obserwatorzy polskiej sceny politycznej i gospodarczej, ze zdumieniem przyglądali się ciągowi wydarzeń zachodzącemu w ostatnich latach w Polsce. Zdumienie to było spowodowane tym, że pod naciskiem Unii Europejskiej, wszystkie po-okrągłostołowe rządy w Polsce przeprowadzały dogłębne niszczenie polskiego potencjału gospodarczego i politycznego, pod kryptonimem reformy. Unicestwiły tysiące nowoczesnych zakładów pracy i za bezcen lub za darmo, przekazały w ręce zagranicznych firm całą bankowość, przemysł i środki przekazu. Zniszczyły całe potężne gałęzie gospodarki polskiej. W ten sposób, kraje członkowskie Unii Europejskiej pozbyły się groźby polskiej konkurencji. Gospodarka polska przedstawia obecnie widok budzący politowanie prawdziwy krajobraz po ciężkim bombardowaniu.

Wskutek nacisku Unii Europejskiej na służalcze rządy w Warszawie, Polska, która przed czterdziestoma laty zajmowała dziesiąte miejsce wśród najbardziej rozwiniętych krajów świata, obecnie znajduje się na miejscu 56, i jak pisze Ron Hunt, jest zupełnym bankrutem finansowym, należącym w rzeczywistości do krajów Trzeciego Świata, których głos nie liczy się zupełnie (i nie będzie się liczył) na arenie międzynarodowej.

Ron Hunt zastanawiał się, jak mogło dojść do tego, że Naród o tak chlubnej tradycji niepodległościowej, tak łatwo dał się nabrać na prymitywną europejską propagandę i w ciągu zaledwie dziesięciu lat pozwolił zepchnąć się zupełnie do poziomu krajów afrykańskich ? Szukając odpowiedzi odkrył, że polscy politycy i sprawujący rządy dusz dziennikarze, bardzo łatwo dają się przekupywać wielkim firmom zachodnim (przeważnie niemieckim) i za niewysokie nawet łapówki na poziomie kilkuset tysięcy dolarów, bez skrupułów uczestniczą w przeprowadzaniu obcych interesów w Polsce, z ogromną szkodą dla tego kraju.

Ukrywając swoje prawdziwe zamiary pod zawołaniem zwalczania przemysłowych potworów gospodarki komunistycznej, ci agenci obcego wpływu, doprowadzili przemysł polski do zagłady odtąd, w każdej z dziedzin i w każdym wymiarze, przemysł polski nie będzie stanowił jakiegokolwiek zagrożenia dla francuskich czy niemieckich potworów gospodarki kapitalistycznej.

Ludność Polski, odczuwająca głęboką niższość w stosunku do Zachodu, nie zdążyła podjąć jakiegokolwiek skutecznego przeciwdziałania, aby zapobiec przebudzaniu się z tego ogłupienia dopiero w Polsce, która obecnie pod każdym względem zdaje się być krajem trzeciorzędnym, pozbawionym jakichkolwiek dobrych widoków na przyszłość.

Dziennikarz brytyjski z oburzeniem odnosi się do okropnej jego zdaniem podłości, cechującej kierownictwo Unii Europejskiej, które wiedząc, że Polacy są sześciokrotnie biedniejsi od przeciętnego mieszkańca krajów unijnych, zamiast zapewnić temu zasłużonemu dla ludzkości Narodowi dodatkową pomoc finansową, na przykład przyznając 200 procentowe dopłaty do polskiego rolnictwa, bezczelnie przyznało Polakom tylko połowę tego, co otrzymują znacznie zamożniejsi rolnicy francuscy i niemieccy.

Umowa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej została ułożona w taki sposób, że biedna Polska będzie ze skromnego budżetu dopłacała do kasy bez porównania bogatszych od niej Niemiec czy Francji, a warszawski rząd ważył się tą umowę podpisać. To nie jest integracja w struktury europejskie, tylko okrutny, bezwzględny podbój Polski przez jej fałszywych przyjaciół tymi słowami Ron Hunt zakończył swój artykuł zamieszczony w londyńskim Times. Cenny to i uczciwy głos znad Tamizy, bez porównania mądrzejszy od proeuropejskiego piania warszawskich zakompleksionych kogucików prasowych.

Opracowanie Stanisława Bastowskiego, oparte na opracowaniu Jana Ciechanowicza, zamieszczonym w ukazującym się w Kanadzie, polonijnym Głosie Polskim Nr 4, z dni 28.01. 03.02.2003 roku.

 

 

!?! IS THIS AN INTEGRATION OR JUST A CONQUEST !?!

Elaboration based on the article from London weekly Times

concerning Polish - Union relations

In the second last issue of Lonon weekly Times, there appeared an article about Polish-Union relations titled Integration or Conquest. Ron Hunt, an influential British journalist of scientific-analitic approach writes that honest observers of Polish political and economic scene, looked with a surprise at the chain of events happening in Poland throughout last years. The surprise was caused by the fact that under pressure from the European Union, all post-round-table governments in Poland, have been engaged in thorough destroing of Polish economic and political potential, under the cryptonym reforms. They exterminated thousands of modern enterprises, and just for peanuts or for free, handed to foreign companies all Polish banking, industry and media. They destroyed all powerful branches of Polish economy. This way, member countries of the European Union did away with the danger of Polish competition. These days Polish economy looks pitifully it constitutes a veritable environment after heavy bombing.

Due to the pressure applied by the European Union against the subservient governments in Waraw, Poand, who forty yeas back took tenth position among the most industrialised countries of the world, presently takes 56-th place on the list, and as Ron Hunt writes, it constitutes a complete financial bankrupt, in reality, a Third World country whose voice does not matter at all (and will not matter) over the international arena.

Ron Hunt considered how would it happen that a Nation of such praiseworthy tradition of independence, so easily got fooled by the primitive European propaganda, and in the period of just ten years allowed itself being pushed down to the level of an African country ? Searching for an answer, he found out that Polish politicians and journalists who are ruling souls of people, very easily yield themselves to corruption spread by large Western companies (mostly Deutsche), and for even not large bribes of a few hundred thousand Dollars, not showing any qualm of consience they take part in implementing foreign interests in Poland, causing huge damages to the country.

Hidding their true aims under the slogan of fighting against the industrial monsters of communist economy, these agents of foreign influence have been led Polish industry stright into extermination from now on, in every area and every dimension, Polish industry will not constitute any danger to French nor Deutsche mosters of capitalist economy.

Population of Poland that feels deep inferiority in relation to the West, failed to take any effective counteracting measure to prevent awakening from this stupefaction not untill Poland in every respect had in fact become a third class country, deprived of any good future perspectives.

The British journalist speaks with disgust about the awful in his opinion sordidness characterising the leadership of the European Union, whose while knowing that Poles are six-fold poorer than an average inhabitant of the Union countries, instead of extending an additional financial help to this meritorius for humanity Nation, for example by granting 200 per cent supplements to Polish agriculture, shamelessly granted Poles only half of that what is received by much wealthier French and Deutsche farmers.

The Accession Treaty of Poland to the European Union, was put together in such way that poor Poland will financially support out of her skimpy budget the many times wealthier Deutschland or France, and Warsaw government dared to sign this Treaty. This is not an integration with European structures but a cruel and ruthless conquest of Poland by her false friends with these words Ron Hunt closed his article published in London Times. It is a valuable and honest voice from Thames River banks, uncomparably wiser than the pro-European squeaking of Warsaw inferiority-stricken press weather-cocks.

Elaboration by Stanisław Bastowski, based on an elaboration by Jan Ciechanowicz, which appeared in Polish community of Canada weekly Głos Polski (Polish Voice) No 4, of 28.01. 03.02.2003. Translation from Polish into English by S. Bastowski.

 

 

 

 

 

 

K O M I T E T N A R O D O W Y

P O L S K I

43 300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA, UL. KS. ST. STOJAŁOWSKIEGO 22

T E L. / F A X : 3 3 8 2 2 9 9 2 0 INTERNET: WETERAN.COM

E-MAIL: WETERAN@WETERAN.COM

 

Bielsko Biała, 01.03.2003 r.

Biuro Rzecznika

Interesu Publicznego

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wspólna 2 / 4

00 926 W a r s z a w a

 

 

NOTA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO

W SPRAWIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO OSÓB, ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH OSÓB, KTÓRE WYJECHAŁY Z POLSKI DO

NIEMIEC, IZRAELA I GDZIEINDZIEJ, NIE WYJECHAŁY

GDZIEKOLWIEK LUB PRZYJECHAŁY DO POLSKI

W KONTEKŚCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POPEŁNIANE TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM, ZBRODNIE WOJENNE

I ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI, Z CYWILNO-PRAWNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODSZKODOWAWCZĄ WŁĄCZNIE

 

BIORĄC JAK NAJPOWAŻNIEJ POD UWAGĘ,

( A. ) Że Uwielbienie Izraela tak dalece oszołomiło umysły, iż chcąc obecnie strząść z siebie wpływy cywilizacji żydowskiej, musimy przystąpić do reform w życiu zbiorowym ... Najpierw trzeba usunąć niewspółmierności.

Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. ... Albo musimy się odżydzić, albo zginiemy marnie w zażydzeniu. ... to samo tyczy się cywilizacji bizantyńskiej lub turańskiej. Każda z nich jest antyspołeczna względem społeczeństw cywilizacji łacińskiej. Nie może rozwijać się cywilizacja, w którą wplotła się druga; cóż dopiero, jeżeli ma się do czynienia z takimi przeciwieństwami, jakie dzielą cywilizację żydowską od łacińskiej.

... trzeba zawrócić z fatalnej drogi, iż ruguje się w życiu zbiorowym organizmy, a mechanizuje się coraz bardziej państwo i społeczeństwo; ... państwowość totalna, wścibska, statystyczna, biurokratyczna, jest jakby kahałem na olbrzymią skalę.

Całkiem po żydowsku zapatrujemy się na prawo, jako na jedyny regulator życia zbiorowego i wyłączną namiastkę sumienia. Paragrafiarstwo nas zżera, kruczkarstwo demoralizuje, a wyłączność kazuistyki wysusza umysłowość naszą. Do ciężkich niesprawiedliwości wiodą ... kodeksy przez to, że wszystko chcą przewidzieć, a sędziego krępują, nie dopuszczając do głosu słuszności i sumienia. W interpretacji prawa zapanowała metoda talmudyczna finezyjnego krętactwa i komentatorstwa bez granic. Prawo stało się doprawdy siecią pajęczą na drobne muchy, przez którą przebijają się jednak doskonale grube owady; najgorsze łotry rozbijają się bezkarnie w zgodzie z ustawami. Byle nakręcić do litery przepisu! Z tym musi się zerwać, jeżeli nie mamy utracić sam zmysł moralności.

Albowiem zasada interpretacji prawa polega na dokładnym rozumieniu całości przepisów, ich pobudek i celów, a nie na cząstkowym i oderwanym od całości ich stosowaniu. Prawo jest zasadniczo syntezą, analiza ma tylko rolę pomocniczą; przepis należy interpretować stosownie do syntezy prawa ...

Nasza struktura społeczna staje się coraz wadliwsza. ... W naszych czasach wszystko się robi, żeby oddalić jak najbardziej spożywcę od wytwórcy, zupełnie w myśl ekonomii żydowskiej. Wmówiono w nas tyle błędnych pojęć ...

W naszym prawie publicznym, w naszych konstytucjach, pełno wstrętów turańskich, bizantyńskich i żydowskich. ...

Nie wytrzymamy też kosztów państwowości, istniejących obecnie na kontynencie europejskim. ... Stoczymy się na poziomy społeczności Azji centralnej, jeżeli się spóźnimy z budową państwa cywilizacji łacińskiej ... W takim państwie cywilizacje obce stracą wpływy i znaczenie.

Staczać się będzie coraz niżej nasza państwowość, sądownictwo, studium prawa, bezpieczeństwo życia i mienia, a wreszcie cała moralność publiczna i prywatna, jeżeli nie zerwiemy z dwoistością etyki, z zapatrywaniem, jakoby życie publiczne musiało być zwolnione od moralności, zwłaszcza polityka. Na spodzie tej równi pochyłej znajduje się stan acywilizacyjny; gdy zaś poczniemy się do niego zbliżać, natenczas zatriumfuje żydowska cywilizacja talmudycznego zdziczenia (Feliks Koneczny, Cywilizacja żydowska, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Warszawa-Komorów 2001, str. 407 408).

O R A Z

( B. ) Treść uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.06.1990 roku :

Uwzględniając szczególny moralny i prawny wymiar problemu, Sejm zobowiązuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuowania usilnych działań mających na celu uzyskanie odszkodowań cywilno-prawnych dla ofiar II wojny światowej.

 

( C. ) Treść sprzeciwu zastosowanego przez warszawski rząd J. Buzka w wypełnieniu obowiązku względem Polaków - ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, według której:

 

opowiedział się za odrzuceniem projektu ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla małoletnich ofiar wojny, ponieważ urząd który zajmowałby się realizacją tej ustawy, musiałby w praktyce przyznawać uprawnienia wszystkim, którzy ... (byli) ... osobą niepełnoletnią w okresie 1939 1945, które urodziły się w latach 1922 1945, których żyje obecnie w Polsce około o ś m i u m i l i o n ó w, a zasadniczo wszyscy żyjący w czasie wojny 1939 1945 Polacy byli poddani represjom ... również ówczesne dzieci, które liczą dziś od 53 do 76 lat. Tyle Druk Nr 377, tłoczony dnia 04.11.1998 roku, z polecenia Marszałka Sejmu RP, określający Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych dla małoletnich ofiar wojny 1939 1945.

 

( D. ) Zawartość Zestawienia szacunkowego (wstępnego) ..., (sporządzonego na podstawie Kwestionariuszy dotyczących rejestracji szkód wojennych, zebranych w

2

latach 1945 1950 przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy ówczesnym Urzędzie Rady Ministrów RP, od 13 315 000 osób, a więc mniejszej tylko części Polaków w granicach Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku), zawartego w Ekspertyzie podstaw prawnych roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne wykonanej przez prof. dr Alfonsa Klafkowskiego, według którego cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne tym 13 315 000 Polaków wynoszą łącznie 537,1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).

( E. ) A także to, że:

Poświęcenie jednej setnej z sumy 537,1 miliarda marek niemieckich (to jest 5,371 miliarda marek), aby nie zapłacić dziewięćdziesięciu dziewięciu setnych tej sumy (to jest 531,729 miliarda marek) byłoby dla Niemców rozwiązaniem nadzwyczaj dogodnym, że suma 5,371 miliarda marek niemieckich, jest sumą zupełnie wystarczającą do dokonania korupcyjnego paraliżu we wszelkich władzach okupacyjnych w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej (urzędach i instytucjach, z fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie włącznie) dodatkowym silnym wskazaniem jak najbardziej prawdopodobnego istnienia takich okoliczności, jest wykonany na prośbę minionego warszawskiego rządu J. Buzka, raport Banku Światowego o zjawisku korupcji we władzach, urzędach i instytucjach w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

K O M I T E T N A R O D O W Y P O L S K I

STWIERDZA CO NASTĘPUJE :

( 01. ) W latach 40-tych, 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych i późniejszych XX wieku, wyjechały z Polski do Niemiec, Izraela i gdzie indziej, setki tysięcy osób, w tym całe rzesze określających swą narodowość jako niemiecką i żydowską. Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w latach 1956 i 1958, podjęła uchwały dotyczące zasad wyjazdów z Polski osób narodowości niemieckiej i żydowskiej osoby zainteresowane występowały z prośbą o zgodę na zmianę obywatelstwa do Rady Państwa PRL, a po uzyskaniu zgody, otrzymywały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL dokument podróży, co było jednoznaczne ze zrzeknięciem się obywatelstwa polskiego.

( 02. ) Jednak wcześniej od uchwał Rady Państwa PRL, cały czas obowiązywały i nadal obowiązują, odnośne zapisy porozumień poczdamskich, zawartych dnia 02.08.1945 roku, pomiędzy trzema zwycięskimi mocarstwami (Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania) w imieniu narodów zjednoczonych w koalicji anty-niemieckiej (w tym Polski). Na mocy porozumień poczdamskich, oraz zarządzeń Międzysojuszniczej Komisji Kontroli z dnia 20.11.1945 roku, nakazujących przesiedlenie Niemców z obszarów państw obcych (w tym z Polski) na obszar Niemiec, ludność obszarów włączonych do Polski, określała swoją przynależność narodową w pisemnych oświadczeniach i na tej podstawie pozostawała w granicach Polski lub podlegała przesiedleniu do Niemiec - przesiedlanie trwało do 1947 roku.

( 03. ) Wiele osób dopuściło się zatajenia swego prawdziwego pochodzenia i w wyniku tego, w latach 1948 i 1950, przesiedlono z Polski do Niemiec dalszych 144 000 osób. Jest to dowodem, że procedura przesiedlania z Polski do Niemiec, stosowana w oparciu o porozumienia poczdamskie nadal obowiązywała po 1947 roku. Uchwały Rady Państwa PRL z lat 1956 i 1958, oraz zdarzające się w ciągu następnych kilku dziesięcioleci przesiedlenia z Polski do Niemiec dowodzą, że o wiele więcej osób niż te 144 000 z lat 1948 i 1950, dopuściło się zatajenia swego prawdziwego pochodzenia.

( 04. ) Tak więc, odnośnie przesiedleń Niemców z Polski do Niemiec, obowiązywały dwie zgodne z prawem procedury jedna, uproszczona, była stosowana w oparciu o porozumienia poczdamskie, a druga, była stosowana w oparciu o uchwały Rady Państwa PRL z lat 1956 i

3

1958. Były to rozwiązania prawne, zgodne z ówczesnym prawem pomimo, że PRL znajdowała się pod anty-polską okupacją komunistyczną, utrzymywaną przy zastosowaniu bezprawnego, wielorakiego terroru policyjnego i politycznego. Tak więc, osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, Sądzie Najwyższym RP i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, które zajmowały się sprawą HUBERTUSA R. i które uznały obowiązującą w latach 1956 1984 uchwałę Rady Państwa PRL oraz będące jej konsekwencją działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL za sprzeczne z obowiązującym wówczas ustawodawstwem dowiodły, że:

( a. ) Nie znają języka polskiego na dostatecznym poziomie zawodowym, oraz podstawowych zasad prawa, a także (czego nie można pochopnie wykluczyć), przestępczo współpracują przeciwko Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi i zbrodniarzami przeciwko ludzkości oraz następcami prawnymi tych zbrodniarzy (osobami fizycznymi i prawnymi z państwem niemieckim włącznie), ponieważ:

( i. ) Osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, ochoczo i bez większego wnikania w zawiłości zagadnienia, dosłownie jednym tchem, uznały przedmiotową uchwałę Rady Państwa PRL za obowiązującą, a więc, zgodną z obowiązującym wówczas prawem, a jednocześnie uznały ją za niezgodną z obowiązującym wówczas prawem, poprzez stawianie zarzutów w stosunku do będących jej konsekwencją działań MSW PRL jest to oczywisty ABSURD, a tego rodzaju akty sprzeczne z prawem i zdrowym rozsądkiem (a więc akty bezprawne), z urzędu nie posiadają jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej (zgodnie z podstawami zasad prawa właściwymi dla CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ, stanowiącej podstawy cywilizacyjne słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego). Ten KODOWANY ABSURD, jest wynikiem świadomego (świadczącego o działaniu przestępczym) lub nieświadomego (świadczącego o działaniu niekompetentnym) mieszania dwóch odrębnych, zgodnych z prawem i obowiązujących procedur jednej, uproszczonej, stosowanej w oparciu o porozumienia poczdamskie, i drugiej, stosowanej w oparciu o uchwały Rady Państwa PRL z lat 1956 i 1958. Czy odznaczające się zupełnym brakiem kompetencji osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, mają jakiekolwiek prawo wpływać na losy słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, poprzez zajmowanie swego osobistego, BAŁAMUTNEGO ale KODOWANEGO stanowiska w sprawach wnoszonych do Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców przez wnioskodawców z Niemiec, Izraela i skądkolwiek indziej ?

( ii. ) Osoby zajmujące stanowiska w Sądzie Najwyższym RP, ochoczo i bez większego wnikania w zawiłości zagadnienia, użyły złudzeń powstałych przy pomocy KODOWANEGO ABSURDU, wytworzonego przez osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, i wydały oderwany od rzeczywistości i zdrowego rozsądku ABSURDALNY ale KODOWANY BEŁKOT (nazywany przez niektórych orzeczeniem / wyrokiem), ostatecznie gmatwający sprawy przesiedleń Niemców z Polski do Niemiec, i nie poparty jakimkolwiek przepisem prawa (a nawet numerem artykułu w odróżnieniu od treści artykułu). Ten gramatycznie obcy językowi polskiemu ABSURDALNY ale KODOWANY BEŁKOT (dla przykładu: Nie można obecnie poszukiwać w obowiązującym porządku prawnym ... usprawiedliwienia dla niezgodnych z prawem działań ówczesnych organów państwowych), oderwany od obowiązującego w RP porządku prawnego i zdrowego rozsądku (a więc akt bezprawny), który z urzędu nie posiada jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej (podobnie jak KODOWANY ABSURD wytworzony przez osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP) nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy prawnej do podejmowania jakichkolwiek dalszych działań i / lub czynności: ani przez kancelarię Prezydenta RP, ani przez kancelarię Premiera RP, ani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ani przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PR, ani przez Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców RP, ani przez Urzędy Wojewódzkie i Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich, ani przez Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, ani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ani przez jakikolwiek inny urząd ogólnopaństwowy, czy samorządowy Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast odbyte w połowie 2002 roku, spotkanie

4

przedstawicieli: kancelarii Prezydenta RP, Premiera RP, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, było niczym innym, jak anty-polską i anty-słowiańską, generalną naradą operujących w Rzeczpospolitej Polskiej agentów światowego Sanhedrynu i Mossadu, i to na koszt przymierającego głodem polskiego podatnika.

Oceniając po danych statystycznych, TALMUDYCZNIE KODOWANY BEŁKOT osób zajmujących stanowiska w Sądzie Najwyższym RP odnosi zamierzony skutek, ponieważ do wydziałów spraw obywatelskich urzędów wojewódzkich zaczęły napływać dziesiątki podań od mieszkańców Niemiec i Izraela chcących podstępnie i bezprawnie uzyskać obywatelstwo polskie - jak stwierdza BARBARA BIERNAK z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie mamy wysyp takich wniosków, najczęściej ... związanych z chęcią nabycia nieruchomości lub ... sprawami własnościowymi i spadkowymi, podobnego zdania jest BOŻENA KALECIŃSKA z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, która twierdzi, że: Liczba wniosków ... z Niemiec ... systematycznie rośnie a zdecydowana większość zawiera prośbę o wydanie dowodu osobistego, który jest potrzebny do podpisania aktu notarialnego lub występowania przed sądem. B. BIERNAK stwierdza, że nie wszyscy wnioskodawcy z Niemiec i Izraela otrzymują obywatelstwo polskie, i wyjaśnia: Jeżeli w aktach zainteresowanego znajdujemy prośbę o zwolnienie z obywatelstwa (To, że B. BIERNAK unika uściślenia, że sprawa dotyczy prośby o zwolnienie z obywatelstwa polskiego zdaje się świadczyć o jej niedostatecznym poziomie przygotowania do zajmowania stanowiska w polskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie) złożoną przed przesiedleniem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Niemiec, Izraela, czy gdziekolwiek indziej, potwierdzeń obywatelstwa polskiego nie wydajemy. Czy nie jest to jednak gadanina dziecinna? Przecież usunięcie z akt zainteresowanego Żyda czy Niemca ... prośby o zwolnienie z obywatelstwa polskiego, jest dla agentów żydowskiego Mossadu w Polsce zabawą wręcz dziecinną. Tylko niepotrzebne żydowsko-niemieckim interesom goje i ofiary Mossadowskiego zaniedbania odwołują się do Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, którego dyrektorem generalnym jest JAN WĘGRZYN, który odmawia zajmowania stanowiska w sprawach, w których jest jedną z najlepiej poinformowanych osób w Polsce dlaczego??? - czyżby z powodu rozumienia, czym groziłoby mu ignorowanie KODOWANEGO BEŁKOTU roztaczanego przez osoby zajmujące stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP i Sądzie Najwyższym RP , a więc stojące wyżej od niego w hierarchii agentury terroryzującej słowiański Naród i Państwo Polskie w celu osiągnięcia zbrodniczych zamiarów światowego żydostwa, kierującego się zbrodniczymi i przestępczymi zasadami żydowskiego TALMUDU ???

( iii. ) Związane ze sprawą przesiedleń Niemców z Polski do Niemiec, osoby zajmujące stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, ochoczo i bez większego wnikania w zawiłości zagadnienia, jak na komendę zrezygnowały z używania daru natury zwanego rozumem, i z przerażeniem godnym dewotek (zatracając godność urzędników władz naczelnych RP - może nie posiadały tej godności kiedykolwiek), oraz przejawami daleko posuniętej przesady (prawie do granic objawów chorobowych) w wyrażaniu poważania dla potęgującego się od instancji do instancji TALMUDYCZNIE KODOWANEGO BEŁKOTU (dochodzącego od osób zajmujących stanowiska w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP i Sądzie Najwyższym RP), ustami zastrzegającego anonimowość wysokiego urzędnika, próbują zmusić Polaków (ofiary i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) do pogodzenia się z zaplanowaną przez żydowski Sanhedryn (który dla niepoznaki działa pod wieloma innymi nazwami, które będąc z tego powodu szeroko znane i różnorodne, nie są z Sanhedrynem utożsamiane) i wykonywaną przez żydowski Mossad (we współpracy z podległymi mu agencjami jak BND i inne), pokojowym najazdem na Polskę. Urzędnik ten twierdzi, że: Konsekwencje tego wyroku (czytaj: KODOWANEGO BEŁKOTU) mogą być dalekosiężne (czytaj: JEŻELI POLACY DADZĄ SIĘ NA TO NABRAC), ponieważ liczba Niemców i Żydów (którzy z własnej woli przesiedlili się z Polski do Niemiec, Izraela i gdzie indziej) wraz z ich potomkami (odpowiedzialnymi względem Polaków co najmniej w zakresie wypłaty cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, za popełniane tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim, żydowsko-niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko

5

ludzkości), którzy chcieliby podstępnie i bezprawnie ubiegać się o obywatelstwo polskie (którego w sposób prawnie wiążący nie posiadali kiedykolwiek), dochodzi do 2 000 000.

( 05. ) W 1984 roku, po szarpaninie, bo trudno to inaczej określić, która nastąpiła pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych PRL a Ministerstwem Spraw Zagranicznych PRL (zupełnie opanowanym przez pochodzących z eksportu sowieckiego, komunistów pochodzenia żydowskiego udających Polaków i nie posiadających kiedykolwiek prawa do obywatelstwa polskiego, podobnie jak ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI osoba zajmująca stanowisko Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej), dokumentów podróży już nie wydawano, nie podano jednak ani przyczyny, ani podstaw prawnych takiego obrotu sprawy, ponieważ nie mogło być mowy o określeniu jako bezprawnej, procedury poprzednio stosowanej w przesiedleniach Niemców z Polski do Niemiec, ponieważ była stosowana w oparciu o porozumienia poczdamskie, a więc, zgodnie z prawem.

Rządowy projekt ustawy o reprywatyzacji zawiera tajemniczy zapis, wykluczający dochodzenie odszkodowań od państwa przez osoby, które opuściły kraj przed 1984 rokiem. Być może zdaniem osób zajmujących stanowiska w tym rządzie oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, przyjęcie tego właśnie roku za graniczny nie było przypadkowe. Dlaczego jednak jakikolwiek przedstawiciel tych rzekomych władz polskich nie wyjaśnił znaczenia tej daty granicznej ?!

( 06. ) Zeznania osób, które przesiedliły się z Polski do Niemiec po 1950 roku dowodzą, że skłaniając się do ich próśb o szybki wyjazd, stosowano uproszczoną procedurę w oparciu o porozumienia poczdamskie. Przykładem jest przypadek ROMANa MEHLa, który przesiedlił się z Polski do Niemiec w sposób następujący: poszedł na komendę milicji, podpisał oświadczenie, że czuje się Niemcem i chce wyjechać na stałe - po kilku miesiącach otrzymał papiery na wyjazd, w których zgodnie z jego wolą pisało, że nie jest już obywatelem Polski, a on się tym zupełnie nie zmartwił - bo określił się jako Niemiec i pragnął mieszkać wśród swoich.

Przykładem służącego żydowskim przestępczym interesom, a wpojonego światu przez Żydów syjonistów, żydowskiego pomieszania pojęć, jest przypadek ZYGFRYDA PANICZA, Niemca, który od kilku lat prowadzi bezkarnie biuro podróży w Opolu, który od miesięcy czeka na stanowisko Urzędu ds. Repartriacji i Cudzoziemców, i który Ma dość ciągłego starania się o zgodę na pracę i kartę stałego pobytu. I uważa, że Z polskim dowodem będzie mógł działać na takich zasadach jak wszyscy Polacy, rozszerzyć działalność o jakich wszystkich Polakach ten Niemiec majaczy ?! wszyscy Polacy właśnie zmuszeni zostali przez żydowsko-niemieckie zbrodnie i podstępy do czynienia czegoś wręcz odwrotnego, do zawężania działalności i umierania z głodu !!! W jaki sposób ten Niemiec wyobraża sobie bycie Polakiem i Niemcem jednocześnie ??? Tego Niemca obciąża w stosunku do Polaków, co najmniej cywilno-prawna odpowiedzialność odszkodowawcza za niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, popełniane na Polakach podczas drugiej wojny światowej przez Niemców i Niemcy (osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie) !!!

( 07. ) Na podstawie wyroków Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze, powszechnie obowiązujących aktów prawa międzynarodowego, praktyki narodów zjednoczonych, oraz powszechnego prawa wewnętrznego, dotyczącego zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a w tym przypadku, popełnianych przez Niemców i Niemcy (osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie), tak na poszczególnych Polakach, jak i na całym słowiańskim Narodzie Polskim, władze PRL i RP oraz organizacje zrzeszające Polaków (ofiary i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), działając w imieniu i na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez tych Polaków (ofiary i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), miały i mają nadal prawo obciążyć ROMANAa MEHLa jako Niemca, cywilno-prawnymi odszkodowaniami wojennymi należnymi Polakom od Niemców i Niemiec, za szkody i cierpienia (określane jako zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości) wyrządzone Polakom przez Niemców i Niemcy (osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie).

( 08. ) W wyniku nie przedawniania się zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (patrz: Art. 43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), a co za tym idzie, także cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej Niemców i Niemiec (osób fizycznych i prawnych z

6

państwem niemieckim włącznie) względem Polaków, przykładowy ROMAN MEHL i jego następcy prawni, nadal podlegają obciążeniu cywilno-prawnymi odszkodowaniami wojennymi (według zasady RESTYTUCJI, obejmującej cztery następujące tytuły prawne: zwrot własności, odszkodowanie za szkody i cierpienia doznane w wyniku czynienia ofiarą, zwrot kosztów poniesionych w wyniku czynienia ofiarą, oraz pokrycie kosztów związanych z przywróceniem praw i usług), należnymi Polakom od Niemców i Niemiec (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie). W takim samym prawnie określonym położeniu znajduje się wiceprzewodniczący opolskich Niemców BRUNO KOSAK, czekający na ostateczne decyzje anty-polskich władz okupacyjnych w Polsce, działających przeciwko Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) i w interesie niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości oraz następców prawnych tych zbrodniarzy (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie). Trudno się dziwić, że ten Niemiec, odpowiedzialny względem Polaków co najmniej w zakresie cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej za popełniane na Polakach niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości cieszy się ze stanowiska sądu i w związku z tym stanowiskiem marzy, że Wielu jego przyjaciół teraz bez problemów będzie mogło kupić tu jakiś domek i zamieszkać na stare lata. A Za nimi przyjdą młodzi i będą tu robić interes. oczywiście i jak zazwyczaj, nie przejmując się zupełnie interesami słowiańskiego Narodu Polskiego, zbiorowej ofiary niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

( 09. ) W przypadku HUBERTUSAa R., który na własną prośbę przesiedlił się z Polski do Niemiec, (a nawet wystąpił z własnej woli do Rady Państwa PRL o wydanie zgody na zmianę obywatelstwa), i który z kolei wystąpił w sierpniu 1999 roku do wojewody opolskiego o potwierdzenie prawa do posiadania obywatelstwa polskiego, nie da się w świetle prawa i rzeczywistych okoliczności, w jakikolwiek sposób utrzymać jego poglądu, że w świetle prawa jest wciąż Polakiem, ponieważ Polakiem nie był kiedykolwiek, co najpierw zatajał, a następnie z własnej woli wyznał z tego samego powodu, nie był też kiedykolwiek w sposób wiążący prawnie obywatelem polskim, ponieważ dokumenty stwierdzające obywatelstwo polskie (które prawdopodobnie kiedyś posiadał) uzyskał w wyniku dopuszczenia się przezeń i / lub przez jego przodków, przestępstwa zatajenia swojej prawdziwej narodowości i prawdziwych anty-polskich intencji, a co za tym idzie, w przypadku powojennych stosunków polsko-niemieckich, nadzwyczaj jasno określonych bestialskim postępowaniem Niemców i Niemiec względem słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, także przestępczo zatajał właściwą sobie przynależność państwową, geograficznie określoną porozumieniami poczdamskimi.

( 10. ) Nadzwyczajną bezczelność i poczucie bezkarności (w odniesieniu co najmniej do cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej za popełniane na Polakach niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości) wykazał HUBERTUS R., kierując swoją podstępną sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzeczpospolitej Polskiej a osoby zajmujące stanowiska w tym Sądzie, które tą sprawą się zajmowały i które stanęły po stronie HUBERTUSa R., a także osoby zajmujące stanowiska w Sądzie Najwyższym RP, swym bezprawnym i / lub przestępczym i / lub niekompetentnym i / lub dywersyjnym działaniem wykazały, że :

( a. ) Wbrew ciążącemu na tych osobach, podstawowemu i nieodwołalnemu obowiązkowi ROZPOZNANIA sprawy, którą HUBERTUS R. bezczelnie i podstępnie wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego RP, sprawy tej ZUPEŁNIE NIE ROZPOZNAŁY (czego dowodem jest treść wydanego i podpisanego przez te osoby dokumentu), w wyniku czego nie zaistniały okoliczności do właściwego, uczciwego wyrokowania i / lub orzecznictwa w przedmiotowej sprawie - a więc, wydany i podpisany przez te osoby dokument, nie posiada jakiejkolwiek wiążącej mocy prawnej; w dziedzinie prawodawstwa posiada wyłącznie wartość urzędowego śmiecia, a w stosunku do osób, które dokument ten wydały i podpisały, wartość dowodu obciążającego te osoby, za poczynione przez nie działania: bezprawne i / lub przestępcze i / lub niekompetentne i / lub dywersyjne, tak w stosunku do wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w stosunku do słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, to jest, w stosunku do około 35 000 000 Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) mieszkających w granicach obecnej Polski, oraz wielu milionów Polaków mieszkających poza granicami obecnej Polski.

7

( b. ) Działania tych osób sprowadzają się do zaprzeczania rzeczywistym wydarzeniom i okolicznościom historycznym, prawnym i statystycznym, dotyczącym martyrologii (holokaustu) słowiańskiego Narodu Polskiego, i to w sposób naruszający przepisy karne Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18.12.1998 roku (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z dnia 19.12.1998 roku) działania tych osób, noszą znamiona przestępczej, skierowanej przeciwko Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), współpracy z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi i zbrodniarzami przeciwko ludzkości, oraz następcami prawnymi niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości (osobami fizycznymi i prawnymi z państwem niemieckim włącznie).

( c. ) Znają język polski na niedostatecznym poziomie zawodowym w stosunku do wymagań na stanowiskach zajmowanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, oraz Sądzie Najwyższym RP, i to w sposób naruszający Ustawę o języku polskim z dnia 07.10.1999 roku (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z dnia 08.11.1999 roku), co wyklucza możliwość zaistnienia rozsądnego toku myślowego na poziomie wymaganym w sądownictwie Rzeczpospolitej Polskiej, a więc także, możliwość rozsądnego i uczciwego orzekania i / lub wyrokowania, a to z kolei, w stopniu niedopuszczalnym zagraża powstawaniem sądo-gennych szkód i cierpień, wywołujących cywilno-prawne skutki odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa RP. Jakakolwiek ze stron występujących przed sądami Rzeczpospolitej Polskiej nie może być narażona na szkody i cierpienia powstałe w wyniku niedostatecznego poziomu znajomości języka polskiego, który jest językiem urzędowym sądownictwa polskiego.

( d. ) Urzędów zajmowanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP, oraz Sądzie Najwyższym RP, nie potrafią sprawować na podstawie i w zakresie prawa, uwzględniając jednocześnie rzeczywiste okoliczności spraw, którymi się zajmują, oraz ponoszenie osobistej odpowiedzialności za działania, które podejmują w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Objawy tak niskiej etyki zawodowej skutkują poniżaniem i ośmieszaniem szacownych instytucji wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, jakimi są: Naczelny Sąd Administracyjny RP i Sąd Najwyższy RP, i to w sposób sprowadzający się do znieważania Rzeczpospolitej Polskiej, a co za tym idzie, także słowiańskiego Narodu Polskiego, który na mocy Konstytucji RP jest suwerenem Rzeczpospolitej Polskiej, a więc, właścicielem i mocodawcą instytucji o nazwach Naczelny Sąd Administracyjny RP i Sąd Najwyższy RP.

( e. ) Nie posiadają dostatecznego poziomu wiedzy prawniczej, historycznej i statystycznej umożliwiającej zaistnienie rozsądnego i uczciwego orzekania i / lub wyrokowania w sprawach związanych z niemieckimi zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnianymi przez Niemców i Niemcy (osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie), tak na poszczególnych Polakach, jak i na słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) a więc, w czynnościach podejmowanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej na stanowiskach zajmowanych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym RP i Sądzie Najwyższym RP, osoby te dają dowody niedopuszczalnej zawisłości od braków wiedzy, oraz karygodnej zawisłości od braku chęci do usunięcia braków wiedzy, co sprowadza wydawane przez te osoby orzeczenia i / lub wyroki do poziomu ABSURDÓW, nie posiadających jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej, a służących jedynie fałszowaniu rzeczywistych wydarzeń historycznych dotyczących martyrologii słowiańskiego Narodu Polskiego, oraz degenerowania systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej w system bezprawia utrzymywanego urzędniczym terrorem, w celu podstępnego wykorzystywania wytworzonego systemu bezprawia przeciwko Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), w interesie niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości oraz następców prawnych niemieckich zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie).

( f. ) Nie są zdolne przyczynić się w jakikolwiek sposób do rozwoju praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie pojmują zupełnie zadań i misji polskich instytucji sądowych, stawianych tym instytucjom przez opierający się cywilizacyjnie na zasadach CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ słowiański Naród Polski, który jest właścicielem i mocodawcą tych instytucji na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

8

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

K O M I T E T N A R O D O W Y P O L S K I

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KODEKSÓW PRAWA RP, ORAZ RATYFIKOWANEGO PRZEZ POLSKĘ PRAWA MIĘDZYNARODOWGO,

STANOWCZO I NIEODWOŁALNIE ZOBOWIĄZUJE WSZYSTKIE ORGANY WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TAK OGÓLNOPOLSKIE, JAK I SAMORZĄDOWE: USTAWODAWCZE, WYKONAWCZE I SĄDOWNICZE, ORAZ WSZELKIE ORGANIZACJE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA I PARTIE POLITYCZNE, A TAKŻE WSZYSTKIE OSOBY ZAJMUJĄCE STANOWISKA WE WSZELKICH ORGANACH WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TAK OGÓLNOPOLSKICH, JAK I SAMORZĄDOWYCH: USTAWODAWCZYCH, WYKONAWCZYCH I SĄDOWNICZYCH, ORAZ WSZELKICH ORGANIZACJACH, FUNDACJACH, STOWARZYSZENIACH I PARTIACH POLITYCZNYCH, DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA W PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCIACH I / LUB DZIAŁANIACH ORAZ WYDAWANYCH AKTACH NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

( 01. ) W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziejowych słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, w przypadkach występowania na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności w okresie czasu od 01.09.1939 roku do chwili obecnej (2003 r.) : a.) władz nielegalnych i / lub b.) władz postępujących nielegalnie i / lub c.) władz narzuconych przemocą i / lub d.) władz zbrodniczych i / lub e.) władz okupacyjnych, jakiekolwiek przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), jakiekolwiek działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz jakiekolwiek skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), nie mają jakiejkolwiek prawnej mocy wiążącej, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy, były i / lub są niekorzystne i / lub krzywdzące, dla podlegających władzom określonym w a.) e.) : 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości słowiańskiego Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich i 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego i zawierającej się w pojęciu słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

Jednocześnie, na podstawie niepodważalnej zasady, że: nawet złoczyńcy nie należy zabraniać czynić dobra, przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), działania podjęte lub podejmowane w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), oraz skutki i następstwa działań podjętych lub podejmowanych w oparciu o przepisy stanowione przez władze określone w a.) e.), mogą być uznane za prawnie wiążące, jeżeli w sposób zamierzony i / lub przypadkowy były lub są korzystne i / lub nie były i nie są krzywdzące dla: 1.) części lub całości polskiego obszaru państwowego, 2.) części lub całości słowiańskiego Narodu Polskiego, 3.) części lub całości społeczeństwa polskiego, 4.) części lub całości społeczności polskich, 5.) osób narodowości lub pochodzenia polskiego (to jest, rzeczywistości określonej w 1.) 5.), występującej na przestrzeni dziejów słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego i zawierającej się w pojęciu słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego.

( 02. ) Słowa: Polak / Polka, oznaczają tylko i wyłącznie osoby należące do słowiańskiego Narodu Polskiego. Słowa te nie są automatycznie równoznaczne z obywatelstwem polskim - wyłączne prawo do używania słów: Polak / Polka w stosunku do siebie, mają tylko i wyłącznie osoby należące do słowiańskiego Narodu Polskiego, ponieważ taka jest odwieczna, uczciwa tradycja polska (w odróżnieniu od tradycji zachodniej, w której obywatelstwo jest jednoznaczne z narodowością), stosowana względem narodowości innych niż narodowość Polska, które żyją na obszarze słowiańskiego Państwa Polskiego.

( 03. ) W nadzwyczaj złożonych okolicznościach prawnych i dziejowych, związanych z cywilno-prawnymi odszkodowaniami wojennymi, wynikiem powszechnego obowiązywania podstawowej w stosunkach międzynarodowych zasady wzajemności jest zasada następująca, określona na przykładzie Izraela: Jeżeli państwo Izrael (nie będące stroną w drugiej wojnie światowej w Europie, 1939 1945), zawiera porozumienie z europejskim państwem Niemcy (będącym w drugiej wojnie światowej w Europie, 1939 1945, stroną ponoszącą odpowiedzialność za

9

rozpoczęcie działań zbrojnych i ich skutki, a w tym odpowiedzialność za skutki cywilno-prawne z wypłatą cywilno-prawnych odszkodowań wojennych włącznie), tak jak gdyby było stroną w drugiej wojnie światowej w Europie (1939 1945), i w wyniku takiego porozumienia otrzymuje od państwa Niemcy cywilno-prawne odszkodowania wojenne należne trzeciemu państwu Polska (za ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, dokonanych przez państwo Niemcy ofiary, które za życia były obywatelami państwa Polska i nie były obywatelami państwa Izrael, ponieważ państwo Izrael wówczas nie istniało, a zarazem były osobami o pochodzeniu etnicznym utożsamianym z państwem Izrael, dopiero po utworzeniu państwa Izrael), to w takim przypadku, następstwem prawnym porozumienia zawartego pomiędzy państwem Izrael a państwem Niemcy (porozumienia naruszającego międzynarodowy stan prawny właściwy państwu Polska), jest jednoczesne przejęcie przez państwo Izrael odpowiedzialności, co najmniej za wypłatę cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, dla ofiar i następców prawnych ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych przez osoby o pochodzeniu etnicznym utożsamianym z państwem Izrael, które nie były obywatelami państwa Izrael, w czasie gdy popełniały zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

( 04. ) Słowiański Naród Polski jest zbiorową ofiarą zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym, zbrodni tego rodzaju popełnianych przez Niemców i Niemcy (osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie) oraz kolaborantów Niemców i Niemiec, a także, ofiarą trwających do chwili obecnej następstw tych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Ponadto, słowiański Naród Polski jest także ofiarą trwającej już ponad 63 lata wtórnej wiktymizacji (ponowne czynienie ofiary ofiarą), która wiąże się ściśle z popełnianymi na słowiańskim Narodzie Polskim zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości najważniejszą częścią składową popełnianych na Polakach zbrodni zawierających się w określeniu wtórna wiktymizacja, jest nie wypłacanie Polakom (do chwili obecnej 2003 rok) należnych im od Niemców i Niemiec cywilno-prawnych odszkodowań wojennych (określonych częściowo na sumę 537,1 miliarda marek niemieckich, według wartości marki niemieckiej z 1972 roku).

Dlatego, wszystko co dotyczy Polaków, zawsze wiąże się z popełnianymi, tak na poszczególnych Polakach, jak na całym słowiańskim Narodzie Polskim, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, oraz z należnymi Polakom od Niemców i Niemiec (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie - zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości oraz następców prawnych tych zbrodniarzy), a dotąd (2003 rok) nie wypłaconymi Polakom - ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości (co najmniej 35 000 000 osób mieszkających na obszarze obecnej Rzeczpospolitej Polskiej, oraz wiele milionów Polaków mieszkających poza obszarem obecnej Rzeczpospolitej Polskiej), cywilno-prawnymi (nie mylić z reparacjami wojennymi) odszkodowaniami wojennymi.

W związku z tym i na mocy obowiązującego prawa, w zakresie spraw o cywilno-prawne odszkodowania wojenne, osoba poszkodowana (lub następca prawny osoby poszkodowanej), składa prawomocne oświadczenie, w którym podaje doznane szkody i cierpienia, oraz sumę żądanych odszkodowań i związanych z nimi należnych świadczeń oraz zwrotu kosztów, i takie oświadczenie jest prawnie wiążące. Na czynnikach urzędowych spoczywa obowiązek dopilnowania (pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej), aby osoba składająca takie oświadczenie uczyniła to prawomocnie, oraz aby mogła w pełni skorzystać z przysługujących jej praw, zgodnie z treścią określenia RESTYTUCJA (ONZ 85). Udowodnienie na drodze sądowej, że oświadczenie osoby poszkodowanej (lub następcy prawnego osoby poszkodowanej) w części lub w całości nie jest zgodne z rzeczywistością, spoczywa na zbrodniarzach wojennych i zbrodniarzach przeciwko ludzkości (lub następcach prawnych zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości), wraz z kosztami takiego postępowania, między innymi ze względu na to, że:

Ofiara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez narażenia na dodatkowe koszta (patrz: Polska Karta Praw Ofiary wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP w październiku 1999 roku), a w przypadku zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych na Polakach:

( a. ) Sprawcy i / lub odpowiedzialni następcy prawni sprawców wyrządzonych Polakom szkód i cierpień są znani, oraz znane są i udowodnione rzeczywiste okoliczności dotyczące rozmiarów wyrządzonych Polakom szkód i cierpień.

10

( b. ) Znana jest, stosowana w przeszłości i obecnie wobec Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), wykonywana w sposób systematyczny, polityka zmierzająca w sposób zamierzony do unicestwiania: fizycznego, moralnego, narodowego, gospodarczego i politycznego (ze względów: narodowych, rasowych, religijnych, gospodarczych i politycznych).

( c. ) Znane jest, stosowanie względem Polaków wtórnej wiktymizacji (ponowne czynienie ofiar ofiarami), przez sprawców, wykonawców i kolaborantów, popełnianych na Polakach zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, oraz przez następców prawnych sprawców, wykonawców i kolaborantów tego rodzaju zbrodni (osoby fizyczne i prawne z państwami włącznie włącznie z osobami, które zajmowały i / lub zajmują stanowiska we władzach okupacyjnych Rzeczpospolitej Polskiej).

( 05. ) W stosunku do Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) muszą być stosowane: OKREŚLENIE OFIARY, oraz treść DEKLARACJI PODSTAWOWYCH ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OFIAR PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ WŁADZY (ONZ 85), zawarte w Polskiej Karcie Praw Ofiary, wydanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 1999 roku i podpisanej do stosowania przez Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw, która zawiera w jednolitym zbiorze, od dawna obowiązujące akty powszechnego prawa wewnątrzpaństwowego RP (z Konstytucją RP włącznie), oraz powszechnie obowiązujące akty prawa międzynarodowego ratyfikowane przez RP.

BEZWZGLĘDNIE ZAPRZESTANE MUSI BYĆ TAKŻE, PODSTĘPNE NADUŻYWANIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP PRAWA W CELU BEZPRAWNEGO UŻYWANIA GO PRZECIWKO POLAKOM OFIAROM I NASTĘPCOM PRAWNYM OFIAR NIEMIECKICH ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI A ZARAZEM NA KORZYŚĆ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY WOJENNYCH I ZBRODNIARZY PRZECIWKO LUDZKOŚCI ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH ZBRODNIARZY (OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Z PAŃSTWEM NIEMIECKIM WŁĄCZNIE).

( 06. ) SAMO TYLKO NIEUWZGLĘDNIANIE PONAD 63 LAT (DO CHWILI OBECNEJ - 2003 rok) ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POPEŁNIANYCH TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO, STAWIA TAK POSZCZEGÓLNYCH POLAKÓW, JAK I SŁOWIAŃSKI NARÓD POLSKI, W POŁOŻENIU GŁĘBOKIEJ I WIELOPŁASZCZYZNOWEJ DYSKRYMINACJI, POGŁĘBIAJĄCEJ JUŻ POPRZEDNIO CIĘŻKIE POŁOŻENIE WYWOŁANE DŁUGOLETNIĄ WTÓRNĄ WIKTYMIZACJĄ (STOSOWANĄ TAK WZGLĘDEM POSZCZEGÓLNYCH POLAKÓW, JAK I WZGLĘDEM SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO). W PRZYPADKU, GDY TO NIEUWZGLĘDNIANIE JEST WYNIKIEM ŚWIADOMEGO DZIAŁANIA, RÓWNA SIĘ DALSZEMU POPEŁNIANIU ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO. W PRZYPADKU, GDYBY DO CHWILI OBECNEJ, TO NIEUWZGLĘDNIANIE BYŁO WYNIKIEM NIEŚWIADOMOŚCI, TO OD CHWILI OBECNEJ, JEŻELI BĘDZIE NADAL STOSOWANE (TAK WZGLĘDEM POSZCZEGÓLNYCH POLAKÓW, CZY WZGLĘDEM CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO), STAJE SIĘ DZIAŁANIEM ŚWIADOMYM, KTÓRE POCIĄGA ZA SOBĄ SZCZEGÓLNĄ I PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ: KARNĄ, ODSZKODOWAWCZĄ (CYWILNĄ) I MORALNĄ.

( 07. ) Jest rzeczą ze wszech miar oczywistą, że tak poszczególnym Polakom, jak i całemu słowiańskiemu Narodowi Polskiemu, należy się ZADOWALAJĄCE I SŁUSZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE, określane jako cywilno-prawne odszkodowania wojenne (nie mylić z reparacjami wojennymi).

Dlatego, NEGOCJACJE warunków PRZYSTĄPIENIA Rzeczypospolitej Polskiej do UNII EUROPEJSKIEJ, prowadzone pomiędzy władzami Unii Europejskiej (w której Niemcy osoby fizyczne i prawne z państwem niemieckim włącznie - zobowiązane względem Polaków w zakresie cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, odgrywają rolę czołową) a okupacyjnymi władzami w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak gdyby słowiański Naród Polski nie doznawał w ciągu ostatnich 63 lat (1939 2003) szkód i cierpień spowodowanych zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości, oraz następstwami tego rodzaju zbrodni z wtórną wiktymizacją włącznie, SPROWADZAJĄ SIĘ DO ZBRODNICZEGO KONTYNUOWANIA względem słowiańskiego Narodu Polskiego ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI D L A T E G O, te NEGOCJACJE I ICH WYNIKI, NIE POSIADAJĄ JAKIEJKOLWIEK WIĄŻĄCEJ MOCY PRAWNEJ, CO MUSI BYĆ NATYCHMIAST OGŁOSZONE, TAK SŁOWIAŃSKIEMU NARODOWI POLSKIEMU, JAK I WSZYSTKIM NARODOM EUROPY I ŚWIATA.

NIEŚWIADOMI popełniania przestępstw NEGOCJATORZY powinni być uświadomieni (po obu stronach), a NEGOCJATORZY ŚWIADOMI popełniania przestępstw, muszą być ukarani (po obu stronach) karnie, cywilnie (odszkodowawczo) i moralnie.

 

11

( 08. ) WYKLUCZONA JEST MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA SOJUSZU W RAMACH NATO, POMIĘDZY SŁOWIAŃSKIM NARODEM POLSKIM A NARODAMI I PAŃSTWAMI, KTÓRE SĄ NASTĘPCAMI PRAWNYMI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE POPEŁNIAŁY ZBRODNIE WOJENNE I ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI, TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM (CZEGO PRZYKŁADEM JEST REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC), KTÓRE DZIEDZICZĄ CO NAJMNIEJ CYWILNO-PRAWNĄ (ODSZKODOWAWCZĄ) ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TAK W STOSUNKU DO POSZCZEGÓLNYCH POLSKÓW, JAK I W STOSUNKU DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO (ZBIOROWEJ OFIARY ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI W TYM ZBRODNI NIEMIECKICH).

MOŻLIWOŚĆ ZAISTNIENIA TAKIEGO SOJUSZU JEST WYKLUCZONA DO CZASU:

( a. ) WYPŁACENIA, TAK POSZCZEGÓLNYM POLAKOM, JAK I CAŁEMU SŁOWIAŃSKIEMU NARODOWI POLSKIEMU, NALEŻNYCH A NIEWYPŁACANYCH OD 63 JUŻ LAT, CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH.

( b. ) ZAPRZESTANIA ZBRODNICZYCH, POZA PRAWNYCH DZIAŁAŃ PRZECIWKO SŁOWIAŃSKIEMU NARODOWI POLSKIEMU.

( c. ) ODWOŁANIA WSZYSTKICH KŁAMSTW OCZERNIAJĄCYCH SŁOWIAŃSKI NARÓD POLSKI.

( d. ) UROCZYSTEGO PRZEPROSZENIA SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO PRZEZ SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW TYCH KŁAMSTW, ZBRODNICZYCH I POZA PRAWNYCH DZIAŁAŃ, ORAZ ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI.

( 09. ) WSZELKIE WŁADZE, INSTYTUCJE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI I PARTIE POLITYCZNE, SKUPIAJĄCE POLAKÓW (OFIARY I NASTĘPCÓW PRAWNYCH OFIAR NIEMIECKICH ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI) I DZIAŁAJĄCE W IMIENIU TYCH POLAKÓW, MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK (POD GROŹBĄ KARY PRZEWIDZIANEJ KODEKSAMI PRAWA RP), zajmować poniemieckie, niemieckie i volksdeutscheowskie nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne, tak na obszarze Polski, jak i gdzie indziej, gdzie to jest lub będzie możliwe, na rzecz Polaków ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - na mocy prawa i na mocy rzeczywistych zaszłości, jest to jak najbardziej zgodne z prawem, oraz w najwyższym stopniu uzasadnione i pożądane.

( 10. ) Język narodowy jest szczególnie istotnym czynnikiem określającym byt narodowy, ponieważ jest powszechnym i podstawowym narzędziem pracy - szczególnie w sądownictwie, prokuraturze i wszelkich urzędach. W Rzeczypospolitej Polskiej, językiem narodowym i urzędowym jest JĘZYK POLSKI. W polskich sądach, prokuraturach i urzędach, poziom znajomości JĘZYKA POLSKIEGO i poziom umiejętności posługiwania się JĘZYKIEM POLSKIM, muszą być szczególnie wysokie - zbyt niski poziom znajomości JĘZYKA POLSKIEGO, w stosunku do dostatecznego poziomu zawodowego, wyklucza zupełnie z zajmowania się jakimikolwiek czynnościami sądowymi, prokuratorskimi czy urzędowymi, ponieważ ułomność polegająca na niedostatecznej znajomości JĘZYKA POLSKIEGO, musi być wykluczona z jakiegokolwiek wpływu na los kogokolwiek, kto ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania, czy urzędami na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Pod tym względem, osoby zajmujące stanowiska w instytucjach sądowniczych, organach ścigania, władzach i urzędach RP, oraz urzędach na obszarze RP, wykazują się jak dotąd szczególnie niskim poziomem znajomości JĘZYKA POLSKIEGO w wymiarze językowym, sądownictwo, prokuratury i urzędy Rzeczpospolitej Polskiej po prostu nie istnieją.

Jak najprawdopodobniej, ten żałosny stan, dobrze odzwierciedla stopień opanowania polskich władz i urzędów, oraz instytucji sądowych i prokuratorskich, przez anty-polskie mniejszości narodowe, którym sprawny i umiejętnie używany język polski, najprawdopodobniej skutecznie uniemożliwia używanie tych polskich urzędów i instytucji, jako narzędzi do podejmowania i przeprowadzania w Polsce i na koszt Polaków, anty-polskich, prześladowczych działań względem Polaków - z zastosowaniem polsko-brzmiącego KODOWANEGO BEŁKOTU, mogącego dla niektórych sprawiać wrażenie uczoności i stosowania prawa.

Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o języku polskim z dnia 07.10.1999 roku, która zobowiązuje wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, do ochrony języka polskiego i używania go w działalności publicznej i obrocie prawnym, jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji, mimo wielu ułomności, stwarza wystarczające podstawy do pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej a następnie karnej i cywilnej: sędziów, prokuratorów oraz inne osoby, zajmujące stanowiska w polskich instytucjach i urzędach, z organami władzy Rzeczypospolitej Polskiej włącznie.

12

( 11. ) ZE WZGLĘDU NA ZBRODNIE WOJENNE I ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POPEŁNIANE TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA CAŁYM SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM (ZBIOROWEJ OFIERZE ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI), ZE WZGLĘDÓW: NARODOWYCH, RASOWYCH, RELIGIJNYCH, GOSPODARCZYCH I POLITYCZNYCH, W SPOSÓB SYSTEMATYCZNY, ŚWIADOMIE ZMIERZAJĄCY DO UNICESTWIENIA: FIZYCZNEGO, MORALNEGO, NARODOWEGO, GOSPODARCZEGO I POLITYCZNEGO,

KAŻDY ORGAN WŁADZY, KAŻDA ORGANIZACJA, FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, ZWIĄZEK I PARTIA POLITYCZNA, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MAJĄ BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA W POWSZECHNEJ LUSTRACJI (POD GROŹBĄ KAR PRZEWIDZIANYCH W KODEKSACH PRAWA RP) W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

( A. ) PRAWOMOCNOŚCI POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

( B. ) OBYWATELSTWA / OBYWATELSTW, NARODOWOŚCI, RASY, WYZNANIA / WYZNAŃ, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ, ORAZ KOLEJNYCH MIEJSC PRACY I ZAMIESZKANIA, DLA POTRZEB:

( 1. ) ŚCIGANIA OSÓB FIZYCZNYCH: SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW, ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI POPEŁNIANYCH TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( 2. ) ŚCIGANIA NASTĘPCÓW PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH: SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW, ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI POPEŁNIANYCH TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( 3. ) NIEDOPUSZCZENIA DO WYPŁAT CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH NALEŻNYCH POLAKOM (OFIAROM I NASTĘPCOM PRAWNYM OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI) OSOBOM FIZYCZNYM - ZBRODNIARZOM WOJENNYM I ZBRODNIAROM PRZECIWKO LUDZKOŚCI (KTÓRZY POPEŁNIALI TEGO RODZAJU ZBRODNIE NA POLAKACH) ORAZ NASTĘPCÓM PRAWNYM TYCH ZBRODNIARZY, KTÓRZY POPRZEZ WEJŚCIE W ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE I PRAWNE Z POLAKAMI (OFIARAMI I NASTĘPCAMI OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI) MOGLIBY PODSTĘPNIE DĄŻYĆ DO BEZPRAWNEGO PRZEJĘCIA CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH.

PODSTĘPNE PRÓBY WYTWORZENIA OKOLICZNOŚCI, Z WYKORZYSTANIEM ZACIERAJĄCEGO PAMIĘĆ UPŁYWU CZASU (OD DNIA 01.09.1939 ROKU DO CHWILI OBECNEJ UPŁYNĘŁY JUŻ 63 LATA), MAJĄCYCH SŁUŻYĆ PODSTĘPNEMU WYDZIEDZICZANIU POLAKÓW Z NALEŻNYCH IM CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH, BYŁY I POZOSTAJĄ JEDNYM Z ZASADNICZYCH POWODÓW TRWAJĄCEJ JUŻ PONAD 63 LATA, ANTY-POLSKIEJ, ZBRODNICZEJ OKUPACJI SŁOWIAŃSKIEGO NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO.

( 4. ) UJAWNIANIA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE BYŁY I / LUB SĄ WINNE / ODPOWIEDZIALNE ZA NIEPRZEPROWADZANIE DO CHWILI OBECNEJ, SKUTECZNEGO POSTĘPOWANIA PRZECIWKO ZBRODNIARZOM WOJENNYM I ZBRODNIARZOM PRZECIWKO LUDZKOŚCI (OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE), KTÓRZY POPEŁNIALI TEGO RODZAJU ZBRODNIE, TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( C. ) SIEDZIBY / SIEDZIB, PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ, PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ, ORAZ KOLEJNYCH MIEJSC DZIAŁANIA, DLA POTRZEB:

( 1. ) ŚCIGANIA OSÓB PRAWNYCH (Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE): SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW, ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI POPEŁNIANYCH TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( 2. ) ŚCIGANIA NASTĘPCÓW PRAWNYCH OSÓB PRAWNYCH (Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE): SPRAWCÓW, WYKONAWCÓW I KOLABORANTÓW, ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI POPEŁNIANYCH TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( 3. ) NIEDOPUSZCZENIA DO WYPŁAT CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH NALEŻNYCH POLAKOM (OFIAROM I NASTĘPCOM PRAWNYM OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI) DLA OSÓB PRAWNYCH - ZBRODNIARZY WOJENNYCH I ZBRODNIARZY PRZECIWKO LUDZKOŚCI (KTÓRZY POPEŁNIALI TEGO RODZAJU ZBRODNIE NA POLAKACH) ORAZ NASTĘPCÓW PRAWNYCH TYCH ZBRODNIARZY, KTÓRZY POPRZEZ WEJŚCIE W ZWIĄZKI PRAWNE Z POLAKAMI I POLSKIMI OSOBAMI PRAWNYMI (OFIARAMI I NASTĘPCAMI PRAWNYMI OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH I ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI) MOGLIBY PODSTĘPNIE DĄŻYĆ DO BEZPRAWNEGO PRZEJĘCIA CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH.

PODSTĘPNE PRÓBY WYTWORZENIA OKOLICZNOŚCI, Z WYKORZYSTANIEM ZACIERAJĄCEGO PAMIĘĆ UPŁYWU CZASU (OD DNIA 01.09.1939 ROKU DO CHWILI OBECNEJ UPŁYNĘŁY JUŻ 63 LATA), MAJĄCE SŁUŻYĆ PODSTĘPNEMU WYDZIEDZICZANIU POLAKÓW Z NALEŻNYCH IM CYWILNO-PRAWNYCH ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH, BYŁY I POZOSTAJĄ JEDNYM Z ZASADNICZYCH POWODÓW TRWAJĄCEJ JUŻ PONAD 63 LATA, ANTY-POLSKIEJ, ZBRODNICZEJ OKUPACJI SŁOWIAŃSKIEGO NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO.

( 4. ) UJAWNIANIA OSÓB PRAWNYCH (Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE), KTÓRE BYŁY I / LUB SĄ WINNE / ODPOWIEDZIALNE ZA NIEPRZEPROWADZANIE DO TEJ PORY SKUTECZNEGO POSTĘPOWANIA PRZECIWKO ZBRODNIARZOM WOJENNYM I ZBRODNIARZOM PRZECIWKO LUDZKOŚCI (OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE), KTÓRZY POPEŁNIALI TEGO RODZAJU ZBRODNIE, TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM.

( D. ) OBYWATELSTWA / OBYWATELSTW, NARODOWOŚCI, RASY, WYZNANIA / WYZNAŃ, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ, ORAZ KOLEJNYCH MIEJSC PRACY I ZAMIESZKANIA, ORAZ SIEDZIBY / SIEDZIB, PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ, PRZYNALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ, ORAZ KOLEJNYCH MIEJSC DZIAŁANIA, DLA POTRZEB:

 

13

W Y Ł Ą C Z A N I A Z PROWADZENIA CZYNNOŚCI, DZIAŁAŃ I POSTĘPOWAŃ: SĄDOWYCH, URZĘDOWYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH, ORAZ Z WPŁYWU NA PROWADZANIE JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI, DZIAŁAŃ I POSTĘPOWAŃ: SĄDOWYCH, URZĘDOWYCH I INNYCH, WSZYSTKICH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH POCHODZENIA: ŻYDOWSKIEGO, NIEMIECKIEGO (W TYM VOLKSDEUTSCHEOWSKIEGO), ORAZ WSZELKICH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE), POWIĄZANYCH I / LUB MOGĄCYCH BYĆ POWIĄZANYMI W JAKIKOLWIEK SZKODLIWY SPOSÓB DLA WSZELICH CZYNNOŚCI, DZIAŁAŃ I POSTĘPOWAŃ: SĄDOWYCH, URZĘDOWYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH, ZE ZBRODNIARZAMI WOJENNYMI I ZBRODNIARZAMI PRZECIWKO LUDZKOŚCI, KTÓRZY POPEŁNIALI TEGO RODZAJU ZBRODNIE, TAK NA POSZCZEGÓLNYCH POLAKACH, JAK I NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM, I / LUB Z NASTĘPCAMI PRAWNYMI (SPADKOBIERCAMI) TYCH ZBRODNIARZY (OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI Z PAŃSTWAMI WŁĄCZNIE).

W Y Ł Ą C Z E N I E

Wobec nadzwyczaj częstych przypadków podejmowania przez zobowiązane niemieckie podmioty fizyczne i prawne (z państwem niemieckim włącznie), oraz zobowiązane podmioty fizyczne i prawne kolaborantów niemieckich (z państwami włącznie), działań skierowanych, tak przeciwko poszczególnym Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), jak i słowiańskiemu Narodowi i Państwu Polskiemu, jak najbardziej uzasadnione jest WYŁĄCZANIE z wszelkiego prowadzenia oraz wszelkiego wpływu na prowadzenie czynności i postępowań: sądowych, urzędowych i jakichkolwiek innych, wszystkich osób pochodzenia: żydowskiego, niemieckiego (w tym volksdeutscheowskiego), a także wszelkich osób fizycznych i prawnych (z państwami włącznie) powiązanych lub mogących być powiązanymi w jakikolwiek szkodliwy sposób dla wszelkich czynności i postępowań: sądowych, urzędowych i jakichkolwiek innych a w szczególności osób fizycznych i prawnych powiązanych ze zbrodniarzami wojennymi i zbrodniarzami przeciwko ludzkości, którzy popełniali tego rodzaju zbrodnie, tak na poszczególnych Polakach, jak i na słowiańskim Narodzie Polskim, i / lub osób powiązanych z następcami prawnymi (spadkobiercami) tych zbrodniarzy.

Tym bardziej, że w dziedzinie cywilno-prawnych odszkodowań wojennych należnych Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) nie tylko od Niemców i Niemiec, istnieje przemożny motyw finansowy do podejmowania działań korupcyjnych i / lub pozaprawnych i / lub graniczących z przestępstwami i / lub wręcz przestępczych.

Według zestawienia szkód wojennych 13 315 000 Polaków (szkód spisanych w Kwestionariuszach dotyczących rejestracji szkód wojennych, z lat 1945 - 1950), częściowa tylko suma cywilno-prawnych odszkodowań wojennych należnych tym 13 315 000 Polaków od Niemców i Niemiec, wynosi 537, 1 miliarda marek niemieckich (według wartości marki niemieckiej z 1972 roku). Przeznaczenie tylko jednej setnej z 537,1 miliarda obecnych marek niemieckich (a więc 5,371 miliarda obecnych marek niemieckich) na działania korupcyjne, pozaprawne, graniczące z przestępstwami i wręcz przestępcze, z pewnością pozwoliłoby niemieckim podmiotom fizycznym i prawnym (z Republiką Federalną Niemiec włącznie), zobowiązanym do wypłacenia Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) cywilno-prawnych odszkodowań wojennych, uniknąć zapłacenia dziewięćdziesięciu dziewięciu setnych tej ogromnej sumy.

Z tego co najmniej powodu: a.) osoby i grupy osób, b.) narodowości i społeczności, oraz c.) związki, stowarzyszenia i inne organizacje, które otrzymały od Niemców i Niemiec (osób fizycznych i prawnych z państwem niemieckim włącznie) odszkodowania i / lub inne znaczące korzyści, są jak najbardziej skłonne do korupcyjnej, pozaprawnej, graniczącej z przestępstwami i wręcz przestępczej współpracy z niemieckimi podmiotami fizycznymi i prawnymi (z państwem niemieckim włącznie), zobowiązanymi do wypłaty cywilno-prawnych odszkodowań wojennych dla Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) mogą być jak najbardziej skłonne do współpracy, skierowanej przeciwko Polakom (ofiarom i następcom prawnym ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - zbrodni popełnianych tak na poszczególnych Polakach, jak i słowiańskim Narodzie Polskim przez reżym nazistowski, zbrodniczą Trzecią Rzeszę niemiecką, oraz kolaborantów niemieckich, w sposób systematyczny, i świadomie prowadzący do unicestwienia: fizycznego, moralnego, narodowego, gospodarczego i politycznego, ze względów: narodowych, rasowych, religijnych, gospodarczych i politycznych).

Rzeczywiste i częste przypadki występujące w ciągu dziejów najnowszych wskazują, że grupy osób, narodowości i społeczności, oraz związki, stowarzyszenia i inne organizacje, które są jak najbardziej skłonne do tego rodzaju anty-polskiej współpracy ze zbrodniarzami wojennymi i zbrodniarzami przeciwko ludzkości, oraz następcami prawnymi tych zbrodniarzy (osobami fizycznymi i prawnymi z państwem niemieckim włącznie), obejmują przede wszystkim: a.) Żydów / żydów, b.) Niemców i c.) tak zwanych volksdeutscheów - szczególnie te osoby, które przez całe dziesięciolecia po zakończeniu działań zbrojnych drugiej wojny światowej w Europie (dnia 08.05.1945 roku), udawały Polaków i podstępnie ukrywały swoją prawdziwą przynależność

14

narodową i / lub państwową (tak na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1946 i 1951 roku, jak i na obszarach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w granicach z 1952 roku, oraz na obszarach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 1992 roku, oraz poza tymi obszarami) i nadzwyczaj często, udając Polaków, brały czynny udział w utrwalaniu zbrodniczych, anty-polskich i anty-słowiańskich, żydo-nazistowskich i żydo-komunistycznych władz okupacyjnych na obszarach Polski państwa słowiańskiego Narodu Polskiego poczynając od lat 1939 1989 do chwili obecnej (2003 rok).

Ci Niemcy, volksdeutsche i obywatele zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej innego niż niemieckie pochodzenia etnicznego (w tym żydowskiego), oraz ich następcy prawni, licząc na bezkarność, ujawnili się w czasach obecnych (1989 2003), jako tak zwana mniejszość niemiecka w obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jako przesiedleńcy z Polski do Niemiec, Izraela i gdzie indziej w ilości od 2 000 000 do 3 000 000 osób (łącznie z ich następcami prawnymi).

Oprócz cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), z całą mocą prawa podlegają oni, przymusowemu wysiedleniu na obszar Niemiec, na podstawie wyroków Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze, postanowień państw sprzymierzonych przeciwko zbrodniczej, żydo-nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej, oraz postanowień poczdamskich mocarstw zwycięskich (które zbrojnie zmusiły zbrodniczą, żydo-nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecką do bezwarunkowej kapitulacji dnia 08 maja 1945 roku).

Przewidziane prawem ściganie w zakresie odpowiedzialności (z cywilno-prawną odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie) następuje z chwilą wykrycia i / lub ujawnienia przestępczego zatajenia przez odpowiedzialne cywilno-prawnie w zakresie odszkodowań wojennych niemieckie osoby fizyczne i prawne, ich prawdziwej przynależności narodowej i / lub państwowej - a z przynależnością narodową i / lub państwową do Niemców i / lub Niemiec, ściśle wiąże się, nie podlegająca przedawnieniu odpowiedzialność: karna, odszkodowawcza (cywilna) i moralna, za niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane tak na poszczególnych Polakach, jak i na słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), tak w ramach zbrodniczej, nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej, jak i w ramach władz okupacyjnych w Polsce po dniu 08.05.1945 roku do chwili obecnej (2003 rok).

W stosunku do niemieckich osób fizycznych i prawnych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza tym obszarem które w wyniku trwających ciągle przyczyn politycznych działają jawnie i bezkarnie, w odniesieniu do cywilno-prawnej odpowiedzialności odszkodowawczej względem Polaków (ofiar i następców prawnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), oprócz Art. 43 Konstytucji RP, zastosowanie znajduje również Art. 44 Konstytucji RP (Zawieszenie biegu przedawnienia ze względu na trwanie przyczyn politycznych).

Tym bardziej, że w całej rozciągłości jest to zgodne z wszelkim wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym prawodawstwem dotyczącym zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, a także z praktyką Narodów Zjednoczonych, które prowadziły wspólnie walkę zbrojną przeciwko żydo-nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej oraz przeciwko kolaborantom niemieckim, podczas działań zbrojnych drugiej wojny światowej w Europie (1939 1945) tych Narodów Zjednoczonych, których jednym z ważniejszych członków były i są słowiański Naród i Państwo Polskie (także jako członek byłej Ligi Narodów, a następnie i obecnie, członek i założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych - następcy prawnego Ligi Narodów). Tym bardziej, że znajduje to oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa międzynarodowego, a także w przepisach prawa zawartych w:

( a. ) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w Artykułach: 44 (Bieg przedawnienia zawieszenie z uwagi na trwanie przyczyn politycznych), 43 (Nieprzedawnianie się zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), 19 (Weterani Wojny), 13 (Zbrodnicze reżymy) i 9 (Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego).

( b. ) Ustawach karnych i cywilnych Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w Kodeksie Karnym RP (Rozdział XVI: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne), szczególnie Artykuły: 105 (Wyłączenie przedawnienia), 113 (Ściganie na mocy umów międzynarodowych) i 118 ( E k s t e r m i n a c j a ).

( 12. ) Od złożenia przysiąg i / lub ślubowań, uzależnione jest prawomocne zajmowanie i sprawowanie stanowisk: posłów RP, senatorów RP, członków Rządu RP, oraz urzędu

15

Prezydenta RP. Niedopuszczalne ułomności prawne przysiąg i / lub ślubowań, zawartych w treści Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wykluczają możliwość zaistnienia wiążącej mocy prawnej pomiędzy osobami przysięgającymi i / lub ślubującymi, a podmiotem tych przysiąg i / lub ślubowań, to jest, słowiańskim Narodem Polskim, suwerenem Rzeczpospolitej Polskiej, oraz właścicielem i mocodawcą naczelnych instytucji władzy RP na mocy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W wyniku tych niedopuszczalnych ułomności, jakikolwiek z dotychczasowych składów Sejmu RP, Senatu RP i Rządu RP, oraz jakakolwiek z osób, które dotychczas zajmowały urząd Prezydenta RP, nie były i nie są uprawnione do prawomocnego zajmowania i sprawowania tych stanowisk i tego urzędu każdy z dotychczasowych składów Sejmu RP, Senatu RP i Rządu RP, były i pozostają nielegalne, urząd Prezydenta RP podobnie, był i pozostaje zajmowany nielegalnie przez każdą z osób, które dotychczas ten urząd zajmowały. W wyniku tych niedopuszczalnych ułomności, wszelkie podejmowane czynności i działania oraz skutki czynności i działań podejmowanych przez dotychczasowe składy Sejmu RP, Senatu RP, Rządu RP, oraz przez osoby, które dotychczas zajmowały urząd Prezydenta RP, tylko w takim zakresie posiadały i / lub posiadają wiążącą moc prawną oraz były i / lub są obowiązujące, w jakim nie były i nie są sprzeczne z treścią ZASADY ( 01. ), która znajduje się na stronie 9 niniejszej Noty ..., oraz z treścią pozostałych ZASAD, zawartych w treści niniejszej Noty ....

( 13. ) Ze względu na jednakowe w swej istocie, żydowskie sprawstwo kierownicze zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnianych tak na poszczególnych Polakach, jak i na słowiańskim Narodzie Polskim (zbiorowej ofierze zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości), ze względów: narodowych, rasowych, religijnych, gospodarczych i politycznych, w sposób systematyczny, świadomie zmierzający do unicestwienia: fizycznego, moralnego, narodowego, gospodarczego i politycznego, tak przez żydo-nazizm niemiecki, jak żydo-komunę sowiecką, oraz anty-polskie i anty-słowiańskie żydowskie reżymy okupacyjne Polski rezydujące w Warszawie, będące wynikiem zbrodniczego, anty-polskiego i anty-słowiańskiego współdziałania żydo-nazizmu niemieckiego z żydo-komuną sowiecką,

Komitet Narodowy Polski stanowczo i nieodwołalnie zobowiązuje wszystkie właściwe organy władzy w Rzeczpospolitej Polskiej, do:

( A. ) Natychmiastowej delegalizacji wszystkich organizacji żydowskich i niemieckich w Rzeczpospolitej Polskiej, w wykonaniu Art. 13 Konstytucji RP, oraz sporządzonego przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny Aktu Oskarżenia z dnia 13.09.2001 roku (złożonego dnia 25.09.2001 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej) oraz ze względu na wykazane w przedmiotowym Akcie Oskarżenia zbrodnicze przepisy żydowskiego Talmudu według których Żydzi / żydzi postępują, które wyczerpują znamiona wielu czynów zbrodniczych określonych w Kodeksie Karnym RP.

( B. ) Natychmiastowego usunięcia Żydów / żydów i Niemców (w tym volksdeutscheów) i osób uzależnionych od Żydów / żydów i Niemców (w tym volksdeutscheów):

( a. ) Z jakichkolwiek stanowisk zajmowanych w jakichkolwiek organach władzy (ustawodawczych, wykonawczych, sądowniczych i innych) Rzeczpospolitej Polskiej i w Rzeczpospolitej Polskiej.

( b. ) Z jakichkolwiek stanowisk kierowniczych w jakichkolwiek zakładach pracy, instytucjach naukowych i leczniczych, organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i partiach politycznych.

Ponieważ Żydzi / żydzi i Niemcy (w tym volksdeutsche) wykazali oszczerczymi i oszukańczymi słowami oraz zbrodniczymi czynami, na przestrzeni co najmniej ostatnich 63 lat, że dążą do unicestwienia słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego i wysługują się wszelkim wrogom słowiańskiego Narodu i Państwa Polskiego, a w tym zbrodniczej, anty-polskiej i anty-słowiańskiej organizacji żydowskiej Mossad, pozostającej na usługach żydowskiego Sanhedrynu, który wprowadza w czyn zbrodnicze w stosunku do całej ludzkości, żydowskie talmudyczne zamiary globalistyczne.

Za Komitet Narodowy Polski

S E K R E T A R Z P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

 

mgr Stanisław Bastowski 16 mgr praw Mieczysław Janosz